2018 РІКПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України "Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською Народно-Демократичною Республікою"

ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам’яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів"

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"

2017 РІКПлан заходів з національно - патріотичного виховання

План заходів Жінки, Мир, Безпека.

2016 РІКПро затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом. Зареєстровано Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 13.12.2016 року за № 37/1072

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

Додаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки загальний (Форма 20__-1)/a>

Додаток 2 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2)

Додаток 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитівза програмно-цільовим методом Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки додатковий (Форма 20__-3)/a>

Співпраця відділення НСПП з членськими організаціями Федерації профспілок області упродовж поточного року в рамках сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)

Процедура вступу в колективний трудовий спір (конфлікт) на виробничому рівні

Стан розробки державних соціальних стандартів і нормативів

Ціни на ранні зернові

Про навчання у 2015-2016 роках

Порядок застосування дисциплінарного стягнення

Обмеження відрахувань та розміру відрахувань із заробітної плати

Недоліки тіньової зайнятості

З 01 січня 2015 року внесено зміни до Кодексу законів про працю України

Яким чином поступати працівнику, якщо після звільнення з підприємства, йому не виплачено розрахункові кошти

Індексація заробітної плати працівникам бюджетної сфери

Значення посадової інструкції для працівника та роботодавця

«Звичайний» строковий договір та сезонна і тимчасова робота

Дисциплінарні стягнення: оборона чи наступ?

У випадку виникнення ситуації, що пов’язана з неналежним виконанням працівником своїх трудових обов’язків, вплинути на працівника можна шляхом застосування до нього дисциплінарних стягнень, що передбачені Кодексом законів про працю України.

Трапляються випадки, коли роботодавець намагається позбутися небажаного працівника шляхом оформлення догани та звільнення.

Статтею 147 КЗпП України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Таким чином, спочатку роботодавцю необхідно визначити наявність достатніх підстав для застосування певного стягнення, а потім вже визначитись із видом дисциплінарного стягнення, який він збирається застосувати для працівника.

У відповідності до ст. 148 Кодексу дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Згідно до статті 149 Кодексу до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Чинним законодавством України роботодавцеві надано право звільнити працівника вже за одноразове вчинення прогулу. Але звільнення може застосовуватися лише в тому разі, якщо працівник скоїв прогул без поважної причини.

Оцінка причин здійснюється судом при розгляді спору про звільнення виходячи з конкретних обставин і враховуючи будь-які докази.

За таких умов наявність поважних причин визнається у разі доведеної непрацездатності працівника, яка може підтверджуватися не лише листком непрацездатності чи довідкою медичної установи, а й показаннями свідків та іншими доказами. Також поважними можуть бути визнані й причини сімейно-побутового характеру, якщо вихід працівника на роботу за наявності таких причин міг би завдати працівнику чи іншим особам шкоду, значно більшу від тієї, яка заподіяна роботодавцеві невиходом працівника на роботу.

У разі звільнення без законної підстави при розгляді трудового спору суд може визнати звільнення працівника незаконним і прийняти рішення про його поновлення на роботі з відшкодуванням усіх належних виплат згідно зі статтями 235–237 КЗпП України, у т. ч. з відшкодуванням моральної шкоди.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Гарантії та пільги працівникам, призваним на строкову службу

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України „Про військовий обов'язок і військову службу“ і „Про альтернативну (невійськову) службу“ , „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ , надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Частиною другою статті 39 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“ за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

Таким чином, гарантії, встановлені частиною другою статті 39 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“ застосовуються у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану.

Відповідно до статті 4 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань,

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

Указом Президента України „Про часткову мобілізацію“ від 14.01.2015 № 15, затвердженим Законом України від 15.01.2015 № 113, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, оголошена часткова мобілізація.

Пунктом 3 статті 36 КЗпП України передбачено підставу для припинення трудового договору у разі призову або вступу працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.

За відсутності в Указі Президента України „Про часткову мобілізацію“ умов, передбачених частиною другою статті 39 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“, у разі призову працівника на строкову військову службу трудовий договір розривається на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України.

Також, звертаємо увагу, що відповідно до статті 44 КЗпП України при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП України) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП України) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

В той же час, текст статті 44 КЗпП України в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 в частині виплати вихідної допомоги у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008.

Статтею 152 Конституції України передбачено, що Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Згідно із статтею 73 Закону України „Про Конституційний суд України“ у разі якщо ці акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Таким чином, у разі звільнення працівника з роботи на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України у зв'язку із призовом або вступом працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу у період до 20.06.2007 виплачувалася вихідна допомога у розмірі двох середньомісячних заробітних плат, у період з 20.06.2007 до 28.12.2007 - не виплачувалася, у період з 28.12.2007 до 22.05.2008 - у розмірі двох мінімальних заробітних плат, починаючи з 22.05.2008 виплата вихідної допомоги не передбачена. В той же час, така виплата вихідної допомоги може бути передбачена колективним договором. У такому випадку вихідна допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат або іншому розмірі, встановленому колективним договором, виплачується в обов'язковому порядку.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці інспекції Т.Ю. Черняк

Праця молоді

Щодо поділу відпустки

Частиною шостою статті 79 Кодексу закону про працю України та статті 12 Закону України «Про відпустки» передбачено поділ щорічної відпустки на частини будь – якої тривалості на прохання працівника за умови, що основна безперервна їх частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Це означає, що відпустку тривалістю 24 календарних дні можна поділити на 14 календарних днів безперервно, а решту 10 днів використати за бажанням працівника або відразу, або поділивши їх на ще менші частини (хоч тривалістю в один день). При цьому не важливо, в якій послідовності використано вказані 14 календарних днів відпустки і решта 10 днів. Отже, ініціатором поділу щорічної відпустки на частини може бути виключно працівник, а не роботодавець, але за згодою роботодавця. А саме, якщо поділ щорічної відпустки не відповідає інтересам виробництва, то роботодавець має право не погодитися на поділ вище вказаної відпустки взагалі або на варіант поділу її, який запропонований працівником. У разі чого роботодавець може запропонувати інший варіант поділу і, якщо працівник погодиться, то відпустку буде надано частинами.

Для вирішення даного питання, з метою усунення подібних конфліктів між працівником і роботодавцем, необхідно заздалегідь узгодити з роботодавцем, після чого обраний варіант поділу щорічної відпустки зафіксувати у графіку, що є гарантом надання відпусток у спосіб, який буде влаштовувати обидві сторони трудових відносин.

Заступникначальника відділу- державний інспектор праці Т.Черняк

Щодо звільнення за прогул

Прогул - це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно впродовж робочого дня без поважних причин. Звільнення за прогул проходить суто з ініціативи власника (уповноваженого ним органу). Існують дві умови, за одночасної наявності яких можливе таке розірвання трудових відносин:

1) працівник не з'являється на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, причому не обов'язково підряд. Головне, щоб власник міг підтвердити (мав належні документи) відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня (зміни).

2) прогул відбувся без поважних причин.

Прогулом без поважної причини визнається:

- поміщення працівника до медвитверезника;

- самовільне використання без погодження з роботодавцем днів відгулів, чергової відпустки;

- залишення роботи до закінчення строку трудового договору;

- перебування працівника без поважних причин більше трьох годин протягом робочого дня поза межами організації чи структурного підрозділу, де він відповідно до трудових обов’язків має виконувати доручену йому роботу.

Оскільки перелік "поважних причин ” не визначений, керівник організації у кожному конкретному випадку вирішує це питання виходячи з пояснень, поданих працівником, і перевіряючи їх у разі потреби. Водночас існують причини, що завжди визнаються поважними у разі відсутності працівника на роботі, які підтверджені документами чи показаннями свідків. Наприклад, хвороба працівника, затримка повернення працівника з відрядження, відпустки через погодні умови, затримка транспорту під час аварії, виклик швидкої допомоги до хворого члена родини, складання іспитів, заліків без належного оформлення навчальної відпустки та ін.

Звільнення за п. 4 ст. 40 КЗпП, зокрема, може бути проведене:

- за залишення без поважної причини роботи особою, яка уклала трудовий договір на невизначений строк, без попередження про розірвання трудового договору, а також до закінчення двотижневого строку попередження (при звільненні за ст. 38 КЗпП);

- за залишення без поважної причини роботи особою, яка уклала трудовий договір на строк, до закінчення строку договору (ст. 39 КЗпП);

- за перебування працівника без поважних причин більше трьох годин протягом робочого дня поза територією підприємства, установи, організації або поза територією об’єкта, де він відповідно до трудових обов’язків повинен виконувати доручену роботу.

Заступник начальника відділу – державний інспектор Т.Ю. Черняк

Складаємо графік відпусток

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (далі — профспілка) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводить до відома всіх працівників.

Вітчизняне законодавство не встановлює конкретної форми графіка надання відпусток, тому роботодавець може самостійно розробити форму такого документа. Зважаючи на те, що чинним законодавством також не обумовлено терміни складання й затвердження графіка відпусток, можна скористатися Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затвердженими за погодженням з ВЦРПС постановою Держкомпраці СРСР від 20 червня 1984 року № 213 (далі — Типові правила).

Цей нормативний документ є чинним на теренах незалежної України, враховуючи те, що згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII на території України з питань, які не врегульовані законодавством України, до ухвалення відповідних законодавчих актів застосовуються акти законодавства СРСР, якщо вони не суперечать Конституції і законам України.

Згідно з пунктом 20 Типових правил графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Проте не буде порушенням, якщо скласти і затвердити графік відпусток в інший термін, обумовивши його у колективному договорі підприємства. У графіку вказується місяць надання відпустки .

Згідно із частиною четвертою статті 79 КЗпП України та частиною десятою статті 10 Закону № 504 під час складання графіків відпусток до уваги беруться як інтереси роботодавця, так і особисті інтереси працівників.

При цьому слід ураховувати й те, що згідно із частиною тринадцятою статті 10 Закону № 504 за бажанням окремих категорій працівників щорічну відпустку треба надавати в зручний для них час.

Затверджений графік відпусток обов’язковий для виконання як роботодавцем, так і найманим працівником.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Графік роботи виїзних громадських приймалень за участю приватних та державних нотаріусів Чернігівської області на ІІ квартал 2015 року

Штатний розпис – право власника чи вимога закону

Цікаво, що жоден законодавчий акт не містить чіткого визначення терміна «штатний розпис». В юридичних довідниках під ним розуміють документ, яким встановлюється структура, штат, посадові оклади, а також назви посад та чисельність персоналу.

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників та штатний розпис. Як бачимо, ця норма надає підприємству свободу в прийнятті рішення щодо складання штатного розпису, але разом з тим указує на його необхідність.

На підставі штатного розпису, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також посадових (робочих) інструкцій керівник підприємства приймає рішення з кадрових питань, зокрема щодо прийому на роботу, переведення працівників на іншу роботу, установлення посадового окладу (тарифної ставки) конкретного працівника відповідно до його посади (кваліфікації).

При зазначенні найменування посади у штатному розписі необхідно враховувати вимоги нормативно-правових актів, зокрема керуватися Класифікатором професій. Назви посад та професій повинні чітко відповідати назвам, наведеним у Класифікаторі. У штатному розписі має бути затверджено всі можливі на підприємстві посади, для основних працівників, так і посади, на які приймаються сумісники.

Звертаємо увагу, що створення посади шляхом об’єднання двох назв, якщо насправді має місце поєднання професій, є порушенням порядку, встановленого Класифікатором професій. У такому разі до штатного розпису має бути введено дві посади, а працівник, який їх суміщає, відповідно до ст. 105 КЗпП України повинен одержувати доплату за суміщення професій (посад). Це правило не стосується подвійних посад, які в Класифікаторі професій зазначено через дефіс і є встановленою кодифікованою назвою однієї посади, наприклад слюсар-електромонтажник, секретар-друкарка тощо.

При складанні штатного розпису використовується таке поняття, як «штатна одиниця», під яким розуміється певна посада в кожному із структурних підрозділів підприємства. Залежно від потреб підприємства в тій чи іншій посаді передбачається одна штатна одиниця, 0,5 і менше.

У штатному розписі встановлюється оклад для кожного працівника окремо. При цьому слід мати на увазі, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, що виконується, професійно-ділових якостей працівника, результатів його роботи та господарської діяльності підприємства (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95).

Крім того, при складанні штатного розпису потрібно враховувати, що посадовий оклад або місячна тарифна ставка (оклад) працівника не можуть бути менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. При встановленні окладів (тарифних ставок) слід також брати до уваги положення Генеральної угоди між Кабміном, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та підприємців і всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями.

Штатний розпис повинен містити такі складові, як гриф затвердження, заголовок і текст. Крім того, до штатного розпису вносять такі відомості: найменування структурного підрозділу, перелік посад, кількість штатних одиниць, розмір (суми) посадових окладів та надбавок, місячний фонд оплати праці.

Доцільно складати штатний розпис так, щоб посади відповідали структурі підприємства в порядку підпорядкованості підрозділів і при цьому враховувалася б підпорядкованість усередині структурного підрозділу.

У випадку створення на підприємстві відділу організації праці та заробітної плати, саме цей відділ готує проект штатного розпису підприємства та погоджує його з керівниками відділів (служб), із заступниками керівника та керівником. Якщо відділу організації праці та заробітної плати на підприємстві немає, розробкою зазначеного документа займається кадрова служба (відділ кадрів). На маленьких підприємствах обов’язки з підготовки штатного розпису покладаються на окремого спеціаліста (наприклад, бухгалтера). Затверджується штатний розпис керівником підприємства та погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ст. 97 КЗпП України).

Коли виникає необхідність введення нових штатних одиниць, виведення штатних одиниць, зміни розміру оплати праці (окладу) або істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, розрядів та найменувань посад тощо) до штатного розпису можуть вноситися зміни. Кількість та періодичність змін штатного розпису протягом поточного року не обмежено.

При внесенні змін необхідно враховувати норми ст. 32 і 103 КЗпП України, згідно з якими про зміни істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, установлення або відміни неповного робочого часу, суміщення професій, зміні розрядів, найменування посад тощо) у бік погіршення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці до набуття чинності такими змінами.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Кодекс законів про працю України доповнено новою підставою для припинення трудового договору

16 жовтня 2014 року набув чинності Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII (далі — Закон), яким передбачено введення обмежень для осіб, що відповідають визначеним Законом критеріям, обіймати певні посади (перебувати на службі) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Наявність підстав для застосування обмежень встановлюватиметься шляхом здійснення спеціальної перевірки посадових осіб, що обіймають визначені Законом посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, суддів та працівників правоохоронних органів, керівників державних і комунальних підприємств, а також кандидатів на ці посади.

Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, визначено Мін’юст України, що в місячний строк з дня набрання чинності Законом має розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України (далі — КМУ):

1) перелік органів, що здійснюватимуть перевірку;

2) порядок проведення перевірки (далі — Порядок);

3) план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування, підприємству.

Порядок КМУ повинен затвердити впродовж 10 днів з моменту отримання проекту, і не пізніше 10 днів з моменту затвердження Порядку КМУ мають розпочатися безпосередньо перевірки.

Не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки у відповідному органі всі особи, які перебувають на посадах, що підлягають перевірці, мають подати власноручно написану заяву, у якій повідомляють про наявність або відсутність підстав для застосування обмежень. Термін проведення перевірки інформації, вказаної в цих заявах, Законом не передбачено.

Особа, яка не подала заяву у встановлений термін, або повідомила у заяві про те, що до неї застосовується заборона, а також особи, які «провалили» перевірку, мають бути звільнені із займаних посад.

При цьому з посад, що передбачають перевірку, ряд осіб має бути звільнено ще до початку перевірки. Ця норма стосується тих осіб, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року не менше року займали передбачені частиною 1 статті 3 Закону посади. На їх звільнення або складання щодо них документів на звільнення відводиться 10 днів з моменту набрання чинності Законом (тобто 16–27 жовтня 2014 року).

У зв’язки з цим, частина перша статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП) доповнена пунктом 7-2, що передбачає нову підставу для припинення трудового договору — підстави, передбачені Законом України «Про очищення влади».

Доповнено і частину другу статті 36 КЗпП — у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади».

Особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону, не можуть обіймати посади, що передбачають проходження перевірки, впродовж установленого Законом терміну (до 17 жовтня 2024 року).

Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 Закону, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону займати посади, визначені Законом, вноситимуться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», що формуватиметься та вестиметься Міністерством юстиції України.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює працю неповнолітніх. Як закон захищає неповнолітніх від експлуатації

1. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

Коли людина влаштовується на роботу, її, зрозуміло, цікавитиме, скільки часу їй доведеться працювати. Боротьба за зменшення робочого часу тривала протягом кількох століть. Якщо в ХУІІ-ХУІІІ ст. робочий день, як правило, тривав 12-14 годин, то поступово його тривалість за вимогами працівників, а також завдяки підвищенню продуктивності праці зменшувалася. Нині в більшості країн світу тривалість робочого дня не перевищує 8 годин. Крім того, сьогодні в більшості держав визначають не тривалість робочого дня, а граничну тривалість робочого тижня.

Кодекс законів про працю України визначив, що максимальна тривалість робочого тижня для повнолітніх працівників становить 40 годин. Однак для неповнолітніх установлено зменшену тривалість робочого тижня. Для неповнолітніх у віці від 14 до 16 років робочий тиждень не може тривати більше 24 годин, а у віці від 16 до 18 років — 36 годин, якщо неповнолітній працює в період канікул чи вже не навчається. Якщо ж неповнолітній працює в період навчального року у вільний від навчання час, тривалість роботи зменшується вдвічі порівняно з наведеними цифрами.

Скорочення робочого часу — не єдина пільга, на яку мають право неповнолітні працівники. Кодекс законів про працю встановлює цілу низку норм, які сприяють збереженню здоров'я неповнолітніх.

КЗиП передбачає суттєві пільги щодо відпусток неповнолітніх працівників. Насамперед її тривалість більша — щорічна відпустка неповнолітнього працівника не може бути меншою ніж 31 день, до того ж вона надається в зручний для неповнолітнього час за його бажанням.

Ознайомтеся з витягом із Кодексу законів про працю України, знайте, які пільги та переваги для молоді він передбачає.

Кодекс законів про працю України

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день (...).

Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодших вісімнадцяти років

Забороняється застосування праці осіб молодших вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати осіб молодших вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (...).

Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років

Усі особи молодші вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Стаття 192. Заборона залучати працівників молодших вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Стаття 194. Оплата праці працівників молодших вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи

Заробітна плата працівникам молодших вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується и такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємстві і на можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

2. Дитяча праця в Україні.

Чимало дітей в Україні, як і в усьому світі, працюють. Форми такої праці можуть бути досить різноманітними. Частина дітей працює у своєму домашньому господарстві, на городі тощо. Така трудова діяльність дітей є природною, традиційною для багатьох держав, і, зрозуміло, що її не враховує жодна статистика.

Однак нині багато неповнолітніх працює в різноманітних фірмах, на підприємствах, на базарах тощо. За даними Державного комітету зі статистики, дитяча праця в Україні досить розповсюджена. З 11 тис. дітей віком від 5 до 15 років, які проживають у нашій державі, до економічної діяльності залучено майже 4тис. дітей. 46 % з них працюють у сільському господарстві, 26 % задіяно в торгівлі, 19 % — у сфері послуг. При цьому, як стверджують соціологи, серед 12-річних дітей відсоток працюючих навіть більший, ніж серед 15-річних. Така картина характерна не лише для нашої держави. За даними досліджень Міжнародної організації праці, у світі в економічній діяльності задіяно майже 250 млн дітей, з них щонайменше 165 млн тих, які не досягли 14 років.

Що змушує неповнолітнього шукати роботу? Для декого — це можливість утвердитися, відчути себе дорослішим, довести батькам, одноліткам і навіть самому собі здатність бути самостійним.

Для інших — це єдина можливість заробити кишенькові гроші, придбати бажані речі, забезпечити певну самостійність від дорос-шх. А дехто йде працювати для того, щоб допомогти своїй родині, ннести кошти в загальний сімейний бюджет.

Робота вимагає певного часу, фізичних і психологічних затрат. І не кожен неповнолітній, особливо той, хто навчається, зможе розрахувати свій час, поєднувати працю з навчанням без втрати для шкільної науки. Тому кожному, хто планує влаштуватися на роботу, розпочати трудову діяльність, необхідно критично оцінити свої можливості.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Прийняли на роботу охоронців – враховуйте вимоги закону!

Досить часто через незнання або небажання роботодавців з’ясовувати тонкощі у використанні праці такої категорії працівників – як охоронці, перш за все порушуються права останніх на працю та відпочинок, на отримання заробітної плати у розмірі не нижчому від визначеного законом тощо.

Відповідно до ст. 7 Закону про колективні договори, взаємні зобов’язання між роботодавцями і працівниками щодо режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку встановлюються у колективному договорі. Сам трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, що їх затверджують трудові колективи за поданням власника або уповноваженого ним органу (ст. 142 КЗпП), чи графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган (ст. 52 КЗпП).

Графіки доводяться до відома кожного працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію. Для забезпечення безперервного циклу охорони підприємства встановлюється спеціальний графік змінності: група охоронців (або один) для виконання своїх службових обов’язків повинні перебувати на робочому місці цілодобово або майже цілодобово.

Згідно з ч. 1 ст. 59 КЗпП тривалість перерви у роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється (ч. 2 ст. 59 КЗпП). Вихідні дні надаються почергово кожній групі працівників (ст. 69 КЗпП), при цьому тривалість щотижневого (міжзмінного) безперервного відпочинку повинна бути не менша як сорок дві години (ст. 70 КЗпП). Відповідно до ч. 1 ст. 66 КЗпП, максимальна тривалість перерви для відпочинку і харчування не повинна перевищувати 2 години.

Якщо кожна зміна триває більше 8 годин, а робочі дні чергуються з вихідними, то для чіткого і правильного обліку робочого часу доцільно підсумовувати фактично відпрацьований працівником час за певний обліковий період. Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства і може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям або роком і охоплює як робочий час, так і години роботи у вихідні і святкові дні й години відпочинку.

У разі застосування режиму підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП) за рахунок збільшення тривалості робочого часу протягом зміни вихідні дні чергуються з робочими днями через один, два, три або іншу кількість днів. Якщо врахувати вимогу ч.1 ст. 59 КЗпП, то стає зрозуміло, що після безупинної роботи протягом доби працівник повинен щонайменше дві доби відпочивати. На практиці найчастіше використовуються два графіки роботи: охоронець (група охоронців) добу працює і дві доби відпочиває (три зміни) або після доби чергування надається три доби відпочинку (чотири зміни).

В свою чергу роботодавець повинен забезпечити працівникам можливість відпочивати протягом зміни (шляхом надання додаткових перерв для відпочинку – з перебуванням на робочому місці або поза ним), тобто характер та умови праці не повинні призводити до перенапруження і швидкого стомлювання, що може негативно впливати як на працездатність, так і на стан здоров’я працівників.

Робота працівників, щодо яких ведеться підсумований облік робочого часу, як правило, оплачується за погодинною системою оплати праці. Заробітна плата нараховується виходячи з фактичної кількості відпрацьованих годин і посадового окладу або годинної тарифної ставки.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді – у подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106 КЗпП). Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. Саім ж надурочні роботи не повинні перевищувати чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік (ч. 1 ст. 65 КЗпП), а оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду. Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною роботою.

Згідно зі ст. 107 КЗпП, робота у святковий і неробочий день підлягає оплаті у подвійному розмірі. Оплата у зазначеному розмірі здійснюється за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.

Робочий час з 10 години вечора до 6 години ранку вважається нічним (ст. 54 КЗпП). Відповідно до ст. 108 КЗпП, робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Заступник начальника відділу – державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Про негативні наслідки найманої праці без оформлення трудових відносин

Відповідно до Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість визнаються найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має право на працю, тобто можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.На превеликий жаль, останнім часом все частіше приходиться зустрічатися з таким явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин.

Від неналежного оформлення трудових відносин, перш за все, страждає особа, яка погоджується на таку працю.

Більшість найманих працівників не розуміють того, що відсутність правового регулювання трудових відносин робить громадянина незалежної держави рабом.

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника: гарантованого розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки й заохочувальних виплат); права на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; права на оплату лікарняного; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права не працювати у вихідний і святковий день; права не залучатися до понаднормових робіт без вашого бажання; права на допомогу по безробіттю; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; права на зарахування виробничого стажу; права на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості; права на гарантії за колективним договором.

У випадку неоформлення роботодавцем трудових відносин працівник має право:

- звернутися до суду про встановлення факту трудових відносин. Так само можна у судовому порядку підтвердити факт справжньої суми одержаної працівником заробітної плати, з якої роботодавець має сплатити відрахування до фондів.

Факт виконання працівником трудових обов'язків може бути підтверджений будь-якими документами, зокрема, і непередбаченими трудовим законодавством, а також показами свідків. У разі ухвалення судом рішення на користь працівника роботодавець зобов'язаний оформити трудові відносини та внести потрібні записи до трудової книжки.

Проблема легалізації праці залишається наразі актуальною. На жаль, ще чимало працівників живуть днем нинішнім, віддаючи перевагу тимчасовим вигодам, і самі того не розуміють, що наносять шкоду самі собі.

Заступник начальника відділу- державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Роз’яснення по використанню соціальних відпусток

Питання. Працівниця, що має двох дітей віком до 15 років, працювала на підприємстві 6 років, три з яких перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За ці роки вона жодного разу не скористалася правом на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Зараз жінка виявила бажання звільнитися. За скільки років слід виплатити цій працівниці при звільненні компенсацію за невикористану відпустку працівникам, які мають дітей: за 6 (загальний стаж роботи на підприємстві) чи за 3 (час фактичної роботи без урахування часу перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)?

Роз’яснення. У разі, коли працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено статтею 24 Закону України «Про відпустки».

Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей.

За календарні роки, в які працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зазначена соціальна відпустка не надається і відповідно при звільненні не виплачується за ці роки грошова компенсація.

Заступник начальника відділу- державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Нерідко вважають, що правила внутрішнього трудового розпорядку − це аркуш паперу, на якому зазначено дані про початок роботи, перерву на обід та кінець робочого дня. Зазвичай такий аркуш вивішують на видному місці в офісі для ознайомлення працівників. Та це лише витяг з правил. Про вимоги до змісту та оформлення правил внутрішнього трудового розпорядку, про їх затвердження та узгодження із трудовим законодавством ми і поговоримо докладніше.

Правила внутрішнього трудового розпорядку − це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію праці і за допомогою якого підприємство забезпечує дотримання трудової дисципліни та нормативну поведінку працівників.

Напевно є необхідність нагадати, що будь-які правила з організації праці є службовими документами, в яких викладаються норми, настанови або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку тощо. За своєю формою і змістом вони подібні до інструкцій, а іноді є їхньою складовою (приміром, Правила оформлення вихідних документів, які входять до Інструкції з діловодства).

Дехто з фахівців стверджує, що на підприємствах, де працює менше п’яти осіб, правила внутрішнього трудового розпорядку не обов’язково складати в письмовій формі, тобто це питання вирішується на розсуд роботодавця. Не погодитись з такою думкою можна по декільком причинам.

По-перше, у ст. 43 Конституції України зазначено, що кожен громадянин має право на працю та на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам також гарантується захист від незаконного звільнення та право на своєчасне одержання винагороди за працю.

По-друге, в ст. 21 Кодексу законів про працю, в якій визначено поняття трудового договору, йдеться про те, що працівник зобов’язується виконувати роботу за трудовим договором і має дотримуватися трудового розпорядку.

По-третє, ст.142 КЗпП передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил.

Правила внутрішнього трудового розпорядку необхідно скласти в письмовій формі через те, що вони вважаються документом з організації процесів управління, − це знайшло своє відображення в Державному класифікаторі управлінської документації. Більш того, ст. 29 КЗпП прямо вимагає, щоб до початку роботи за трудовим договором власник або уповноважений ним орган ознайомив працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Звісно, можна послатися на те, що обов’язки працівника перелічені в колективному договорі, в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці, пожежної безпеки, в наказах щодо обов’язків окремих працівників. Але за відсутності правил внутрішнього трудового розпорядку, укладених у письмовій формі, працівники підприємства позбавлені законних прав на працю, тобто роботодавець може звільнити будь-кого з власної примхи.

Відсутністю документа про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку під розписку може також скористатися несумлінний працівник, який порушує дисципліну праці. На висловлені до нього претензії він має право відповісти, що ніхто його не ознайомив з вимогами до трудового розпорядку. Тож роботодавець не застрахований, що у разі звільнення такого працівника суд не відновить його на роботі.

Отже, керівниками, у яких відсутні правила внутрішнього трудового розпорядку − варто задуматись над їх складенням у письмовій формі, це вигідно це вигідно як працівнику, так і роботодавцю.

Заступник начальника відділу- державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Як змусити працівника піти у щорічну відпустку, якщо він відмовляється її використовувати Статтею 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом України «Про відпустки» та КЗпП України, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до відповідальності згідно з законодавством.

Згідно з ст. 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Тому, якщо працівник відмовляється використати, надане йому Конституцією України, Законом України «Про відпустки», право на відпочинок (щорічну відпустку), і враховуючи те, що рішення про надання чи ненадання відпустки належить виключно до компетенції роботодавця, він має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки за формою П-6, затвердженою наказом Мінстату від 09.10.95 № 253 «Про затвердження типових форм первинного обліку». Згідно з ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані своєчасно і точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця.

За їх невиконання працівника може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності. Разом з тим, згідно з статтею 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористанні ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 24 цього Закону).

Законодавством також не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки. Відповідно до зазначеного, чинне законодавство не містить заборони використовувати працівником щорічні відпустки, які йому не були своєчасно надані роботодавцем за попередні роки, а при звільненні, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Заступник начальника відділу- державний інспектор праці Т.Ю. Черняк

Зміни в трудовому законодавстві України 2015

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запиту головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету та при внесенні змін до районного бюджету

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету

Додаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету та при внесенні змін до районного бюджету

2014 РІКПро роботу вищих навчальних закладів, розташованих в зоні АТО

Стосовно роботи навчальних закладів, розташованих на території проведення АТО

Щодо можливості зарахування на роботу громадян, які тимчасово переміщуються з Луганської та Донецької області за сумісництвом більш як на 0,5 ставки

Шановні друзі! Шановні кримчани, мешканці східних областей України! Державна служба зайнятості готова Вам допомогти!Про посилення координації роботи щодо надання допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, та вдосконалення інформування населення щодо урядових рішень з питань соціального захисту переселенців

РОЗПОРЯДЖЕННЯ В.О.ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 3 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 35 "ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ РАЙОНУ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2014 РОКУ."

НАКАЗ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СЕМЕНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ПІДГОТОВКИ БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК ТА ПРИ ВНЕСЕННІ ЗМІН ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ У 2014 РОЦІ"

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ БЮДЖЕТНИХ ЗАПИТІВ ДО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2014

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК:ЗАГАЛЬНИЙ

Стан взаємодії органів виконавчої влади та громадськості

Граничні норми витрат на харчування, лікування та культобслуговування дітей застрахованих осіб у ДЗО на 2013 рік

ЗАВДАННЯ, ВИЗНАЧЕНІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНІ ДІЙ, - ВИКОНУЮТЬСЯ

Новгород- Сіверська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає перелік дитячих закладів оздоровлення Чернігівської області, які частково фінансуватимуться за рахунок коштів фонду


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 4 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ № 13- К "ПРО ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ" У 2013 РОЦІ"

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ У 2012 РОЦІ ЗАВДАНЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ (2012-2013 РОКИ) РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 2012-2020 РОКИ. ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ У 2012 РОЦІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЮ МІЖРАЙОННОЮ ВИКОНАВЧОЮ ДИРЕКЦІЄЮ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ З 2012 РІК

ЗА 2012 РІК ДО НАЦДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ НАДІЙШЛО МАЙЖЕ 16 ТИСЯЧ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ПЕРЕЛІК САНАТОРНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ У 2013 РОЦІ

Про функціонування телефону довіри

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ БЮДЖЕТНИХ ЗАПИТІВ.doc

ОНОВЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА" ГАЛУЗІ ЗНАНЬ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" - НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Шоста регіональна конференція з питань інстутиційної розбудови.doc

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ.doc

Про проведення конкурсного відбору претендентів на стажування в Німеччині.doc

розпорядження бронь 2013.doc

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту - проекту розпорядження голови Семенівської районної державної адміністрації «Про бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування соціально незахищених категорій громадян на 2013 рік»


Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту розпорядження райдержадміністрації «Про бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування соціально незахищених категорій громадян на 2013 рік».

Проблема – чинне регулювання не забезпечує ефективності працевлаштування окремих категорій незайнятого населення району .

1. Визначення проблем Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження райдержадміністрації, є недостатня ймовірність самостійного працевлаштування соціального незахищеної категорії громадян.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

а) жінкам, які мають дітей віком до шести років;

б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

г) особам передпенсійного віку ;

д) особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування.

Для працевлаштування зазначених категорій громадян райдержадміністрація за поданням районного центру зайнятості у межах броні встановлює квоту робочих місць для обов'язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційних форм з чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до 5 відсотків загальної кількості робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості.

Квота робочих місць встановлюється щодо кожної вищезазначеної категорії громадян, які потребують соціального захисту.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою даного регулювання є виконання Закону України «Про зайнятість населення», Положення щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578 зі змінами і доповненнями, забезпечення ефективного працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Цілями регулювання є створення додаткових робочих місць для працевлаштування 8 осіб квотної категорії, в т.ч.:

- жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами – 4;

- молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-виховних та вищих навчальних закладах – 3;

- молодь, яка звільнилась із строкової військової або альтернативної служби та якій надано перше робоче місце – 1.

3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей Проект регуляторного акту розроблено на виконання вимог ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991р. № 803-ХІІ. Неприйняття даного розпорядження призведе до збільшення рівня безробіття в районі, до збільшення рівня бюджетних виплат та невиконання ст.5 вищезгаданого Закону.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

- працевлаштування громадян на новостворених робочих місцях, що є малоймовірним протягом дії регуляторного акта;

- працевлаштування громадян за рахунок дотації на створення нових робочих місць (застосування цієї альтернативи сприятиме працевлаштуванню незначної кількості осіб).

4. Механізм розв’язання проблеми Принципи та способи досягнення цілей регулювання : Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- розрахунок кількості заброньованих робочих місць проводиться за процентними ставками від чисельності працюючих на підприємстві;

- визначаються чіткі умови встановлення заброньованих робочих місць;

- регламентується порядок та контроль працевлаштування на заброньовані робочі місця;

- опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет пропозиції щодо працевлаштування;

- врахування винесених з боку підприємств та організацій пропозицій та зауважень.

Районним центром зайнятості:

• проведено моніторинг щодо визначення очікуваної чисельності громадян, які потребуватимуть соціального захисту у 2013 році в розрізі категорій;

• проведено повний аналіз очікуваних статистичних даних та ринку праці з урахуванням пропозицій управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, РВ УМВС;

• визначені підприємства, які потенційно підпадають під дію ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» і де можливе встановлення броні та квоти робочих місць на 2013 рік;

• вивчені можливості підприємств, установ, організацій щодо працевлаштування у 2012 році громадян, які потребують соціального захисту. Підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності з чисельністю працюючих понад 20 чол. надані дані про кількість працюючих осіб з числа соціально незахищених та відомості про них.

Ефективність способів досягнення цілей:

Запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання:

- створення додаткових робочих місць для працевлаштування соціально незахищених категорій населення;

- чіткий механізм працевлаштування соціально незахищених категорій незайнятого населення.

Дія регуляторного акту поширюється на Семенівський район Чернігівської області.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин інформаційними листами з додаванням копії розпорядження райдержадміністрації та шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах в районному центрі зайнятості тощо.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

- стимулювання розвитку ринку праці;

- збільшення працевлаштування соціально незахищених категорій незайнятого населення;

- зменшення числа безробітних;

- збільшення реальних доходів населення, що зумовить зростання економічної активності.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Акт забезпечує збільшення працевлаштування незайнятого населення. Впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.

Впровадження даного регуляторного акта дозволить забезпечити надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосування методу аналізу вигод та витрат

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання , яке запроваджується :

Сфера впливу Вигоди Витрати
Місцева влада Зменшення напруги на ринку праці
Незайняте населення району Підвищення реальних доходів населення

7. Визначення показників результативності регуляторного акта Результативність регуляторного акта передбачається в збільшенні рівня працевлаштування окремих категорій незайнятого населення, яке не здатне на рівних конкурувати на ринку праці.

8. Показники результативності акта Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо :

• в разі прийняття регуляторного акта за погодженням з роботодавцями буде розроблено поквартальний графік працевлаштування на заброньовані робочі місця. Працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту на наявні вакансії роботодавців буде проводитися у визначені квартальним графіком терміни. Це в свою чергу забезпечить працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Регуляторний акт сприятиме :

• зниженню рівня зареєстрованого безробіття;

• зниженню тривалості безробіття соціально незахищених категорій від 3-х до 1 місяця.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта

Строк проведення базового відстеження результативності акта – до набрання чинності акта.

Строк проведення повторного відстеження результативності акта - 1 рік, але не пізніше дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних досліджень.

Строк чинності регуляторного акту

Протягом 2013 року, у разі внесення змін нормативними актами вищої юридичної сили , що будуть стосуватися цього акту , до нього будуть внесені відповідні зміни .

розпорядження громадські роботи.doc

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області “Про затвердження видів  оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку на 2013 рік”


Проект розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження видів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку на 2013 рік” розроблено управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до ст. 2, 13, 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, ст. 23 Закону України “Про зайнятість населення”, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 839, постанови Правління Фонду загальнообов”язкового державного страхування на випадок безробіття            від 16 серпня 2008 року № 69 “Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування на випадок безробіття”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України                                   5 листопада 2008 року за № 1077/15-768.

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання. Держава забезпечує надання додаткової соціальної підтримки і забезпечення тимчасової зайнятості громадянам, які шукають роботу, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні. Завдяки участі у громадських роботах безробітні можуть відновити трудові навички, отримати відповідний заробіток, а іноді – постійну роботу. Ці роботи організовуються до потреб району та сприяють його соціальному розвитку.

2. Ціль державного регулювання. Ціль рішення – організація і затвердження видів громадських робіт, забезпечення реалізації Програми зайнятості населення району, заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці, забезпечення зайнятості населення.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей. Під час розробки проекту розпорядження “Про затвердження видів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку на    2013 рік” розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Підприємствам самотужки необхідно проводити пошук додаткової робочої сили для проведення сезонних робіт, міському та сільським головам – для проведення робіт, пов'язаних з благоустроєм населених пунктів, утриманням у належному стані кладовищ, меморіалів, пам'ятників, ремонтом об'єктів соціальної сфери, житлових будинків одиноких осіб з числа інвалідів та ветеранів війни, доглядом за особами похилого віку та інвалідами.

В разі неприйняття даного регуляторного акта безробітні, які перебувають на обліку у центрі зайнятості та не отримують допомогу по безробіттю, будуть позбавлені можливості знайти офіційні тимчасові робочі місця з відповідною оплатою праці. 

На підставі вище викладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися, оскільки не вирішується проблема створення безробітним тимчасових робочих місць за сприянням служби зайнятості.

2. Прийняття такого регуляторного акта, положення якого повністю узгоджується з Законом України “Про зайнятість населення”.

Цей регуляторний акт відповідає проблемам у розв’язанні визначеної проблеми організації та проведення оплачуваних громадських робіт та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття та дасть змогу службі зайнятості належним чином забезпечити процес організації та проведення оплачуваних громадських робіт та надасть можливість безробітним знайти тимчасові робочі місця з відповідною оплатою праці.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв”язання проблем, і відповідні заходи.

Представлений проект регуляторного акту передбачає прозорість у організації і проведенні оплачуваних громадських робіт. Проведення робіт проводитиметься на підприємствах, організаціях і установах, в яких можливе виконання таких робіт в об'ємах, визначених договорами між суб'єктами господарювання та районним центром зайнятості на проведення оплачуваних громадських робіт.

Дія акту поширюється на Семенівський район Чернігівської області.

Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в районному центрі зайнятості.

5. Обґрунтування можливості досягнення  встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження даного регуляторного акта забезпечить створення додаткових тимчасових робочих місць для безробітних, які не отримують допомогу по безробіттю.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Своєчасність, доступність, зручність та відкритість для бажаючих взяти  участь у проведенні оплачуваних громадських робіт.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт діє на протязі 2013 року. Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” розпорядження може бути переглянуте у разі змін у діючому законодавстві.

8. Показники результативності акта.

Задоволення потреби підприємств, організацій та установ в додатковій робочий силі для виконання тимчасової роботи, створення спеціальних робочих місць для забезпечення тимчасової зайнятості населення та їх матеріальної підтримки за рахунок коштів підприємств, місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта. Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регулятивного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регулятивного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз статистичної інформації щодо кількості суб'єктів господарювання, які проводили роботи з залученням працівників за програмою організації оплачуваних громадських робіт, об'ємів робіт та кількості залучених безробітних.

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                      

райдержадміністрації                    

C.Е.Кулак

Додаток 1

Розпочато III заключний тур Всеукраїнського конкурсу

„Кращий державний службовець - 2012”

Цьогоріч V ювілейний Конкурс за звання кращого державного службовця проводиться у контексті вивчення положень нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

Проведення І туру Конкурсу забезпечували 217 оргкомітетів, утворених в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, та 781 – оргкомітет місцевих органів виконавчої влади.

У І турі Конкурсу взяли участь 9197 осіб, з них – 2595 державних службовців апаратів та структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших державних органів та 6602 державних службовця місцевих органів виконавчої влади.

У рамках ІІ туру Конкурсу підвищили рівень професійної компетентності з питань застосування нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства 1400 учасників – переможців І туру, з них – 30 держслужбовців центральних органів виконавчої влади та 1370 держслужбовців обласних та районних державних адміністрацій. Підвищення кваліфікації для державних службовців центральних органів виконавчої влади відбувалося у рамках короткотермінових семінарів у Національному агентстві України з питань державної служби, а для державних службовців місцевих органів виконавчої влади – на базі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу було утворено 27 оргкомітетів.

Всі учасники ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» отримали відповідні сертифікати.

ІІІ тур Конкурсу відбувається зараз з 30 жовтня по 2 листопада 2012 року на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Участь у ньому беруть 109 державних службовців – переможців ІІ туру Конкурсу, з них у номінації «Кращий керівник» – 52 особи, в номінації «Кращий спеціаліст» – 57 осіб.

Чернігівську область представляють: серед державних службовців обласної державної адміністрації •

у номінації «Кращий керівник» - Прима Юлія Олександрівна, заступник начальника відділу

інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Чернігівської облдержадміністрації •

у номінації «Кращий спеціаліст» - Яковенко Сергій Борисович, головний спеціаліст сектору

музейної роботи та охорони культурної спадщини Головного управління культури і туризму та

охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації серед державних

службовців районних державних адміністрацій (з 01.09.2012 р. є слухачем денної форми

навчання НАДУ). серед державних службовців районних державних адміністрацій •

у номінації «Кращий спеціаліст» - Шпак Людмила Миколаївна, головний економіст бюджетного відділу фінансового управління Куликівської райдержадміністрації.

Конкурсанти мають представити творчі роботи та публічні виступи з презентації за обраною темою, а також взяти участь у діловій грі.

Організаційний комітет ІІІ туру шляхом простого голосування визначить переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які займуть перше місце, лауреатами – учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

Переможці Конкурсу у кожній номінації будуть нагороджені дипломом та грошовою винагородою в сумі 10 тис. гривень.

Лауреати Конкурсу у кожній номінації будуть нагороджені:

за друге місце – дипломом лауреата та грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень;

за третє та четверте місця – пам'ятними листами учасників Конкурсу.

Переможці та лауреати Конкурсу користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління», а також рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном.

Організаційним комітетом будуть вноситися пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

Довідково.

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» започаткований у 2008 році з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс покликаний сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби, розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти.

Конкурс проводиться у три етапи: І етап – на місцевому рівні, ІІ етап – на регіональному рівня, ІІІ етап – на центральному рівні.

Конкурс проходить у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».

Організаційне забезпечення конкурсу здійснюють Національне агентство України з питань державної служби та Школа вищого корпусу державної служби.

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб–порталі Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець».

Цього року Школа вищого корпусу державної служби розпочала формування бази даних учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», опрацювання пропозицій щодо удосконалення проведення Конкурсу.

За матеріалами

прес-служби Нацдержслужби України

та Управління державної служби Головдержслужби України

в Чернігівській області


Додаток 2


Нові завдання щодо підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів

служб персоналу державних органів


Реформування системи управління персоналом на державній службі є пріоритетним напрямком модернізації державної служби України, визначеним Президентом України в контексті впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

З набуттям чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» виникає необхідність посилення стратегічної ролі служб персоналу (кадрових служб) у системі державного управління, зосередження їх на аналітичній та організаційній роботі з кадрового менеджменту, прогнозуванні розвитку персоналу, планування кар’єри державних службовців та забезпечення їх навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Для впровадження нового Закону України «Про державну службу» Національним агентством України з питань державної служби розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в Національному плані дій на 2012 рік та забезпечено реалізацію підготовчих заходів щодо навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу керівників державної служби, керівників служб персоналу в органах державної влади.

На виконання підпункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужбою України у співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України розроблено та затверджено програму короткострокового тематичного семінару щодо підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, керівників і працівників служб персоналу державних органів з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Нацдержслужбою України у співробітництві із Школою вищого корпусу державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, НАДУ при Президентові України та її регіональними інститутами, регіональними та галузевими закладами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування було забезпечено організацію проведення короткострокових тематичних семінарів з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

На виконання підпункту 200.2 Національного плану дій на 2012 рік Нацдержслужбою України розроблено та затверджено профілі професійної компетентності посад державних службовців Нацдержслужби України. З метою забезпечення практичного застосування нового законодавства Наказом Нацдержслужби України № 148 від 20.07.2012 було затверджено Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної республіки Крим або їх апараті, а також надано консультативно-методичну допомогу зацікавленим органам державної влади.

Відповідно до статті 9 нового Закон України «Про державну службу» Національним агентством України з питань державної служби видано наказ від 05.03.2012 № 45 «Про затвердження Типового положення про службу персоналу органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату». Нове законодавство про державну службу зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових службах до управління персоналом. Зокрема, новими завданнями служби персоналу є здійснення 1 раз на 2 роки підготовки проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; визначення спеціальних вимог до досвіду роботи та інших вимог до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на зайняття посад державної служби; здійснення планування кар’єри в органі державної влади.

Інноваціями нового Закону України «Про державну службу» стали положення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби. Відповідно до статті 20 Нацдержслужбою України видано наказ від 05.03.2012 № 43 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби». Закон встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І. Передбачається якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції». Новий Закон України «Про державну службу» передбачає порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийом документів та їх попередній розгляд на відповідність, проведення тестування, співбесіда та відбір кандидатів, проведення спеціальної перевірки та оголошення повторного конкурсу.

Також новими завданнями для керівників служб персоналу в органах державної влади є проведення тестування на знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу а також проведення структурованої співбесіди з метою виявлення відповідності особи відповідним профілям професійної компетентності.

Відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України видано наказ від 05.03.2012 № 44 «Про затвердження порядку ведення особових справ державних службовців». Окрім документів, передбаченим діючим Порядком, особова справа має містити письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, довідку про результати спеціальної перевірки, медичну довідку про стан здоров’я, копію трудової книжки. Розглядаються пропозиції щодо удосконалення форми особової картки та системи обробки персональних даних.

Новими завданнями, покладеними на керівників і працівників служб персоналу органів державної влади стали:

– розроблення профілів професійної компетентності посад як нового покоління вимог до конкретної групи посад державної служби та осіб, які претендують на зайняття цих посад. На відміну від кваліфікаційних характеристик посад, профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до осіб, які претендують на зайняття цих посад розробляються до конкретних посад державної служби, що унеможливлює дублювання посадових обов’язків;

– проведення функціонального аналізу з метою розподілу професійної діяльності на структурні елементи – основні посадові обов’язки із визначенням вимог до знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби за кожною з них;

– застосування механізму оцінювання знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності державних службовців або осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в державних органах з боку суб’єктів призначення як засобу визначення параметрів вимог до кваліфікації.

Впровадження нового Закону України «Про державну службу» ставить нові завдання перед керівниками і працівниками служб персоналу, що дозволить службі персоналу (кадровій службі) планувати та організовувати заходи, спрямовані на удосконалення правового регулювання державної служби, організовувати заходи щодо вступу на державну службу, проходження та припинення державної служби, володіти інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання рівня результатів службової діяльності державних службовців; прогнозувати розвиток персоналу, планування кар’єри державних службовців, забезпечувати їх навчання та здійснення постійного моніторингу ефективності роботи.

Запровадження сучасних практик і технологій управління персоналом в системі державної служби та обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, керівників і працівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апараті дозволить вдосконалити систему управління персоналом на державній службі, забезпечить об’єктивний процес прийняття та проходження державної служби та зміцнить професійну спроможність державної служби.

За матеріалами

прес-служби Нацдержслужби України

та Управління державної служби Головдержслужби України

в Чернігівській областіРОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ - ГАРАНТІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ВИЗНАЧЕНО СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ

СТВОРЕНО НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД. ЗМІНИ У ПОРЯДКУ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ВИЗНАЧЕНО ПОРЯДКИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА, А ТАКОЖ КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ

НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З КАДРАМИ

Про стан реалізації соціальних ініціатив Президента України в Україні та області.doc

Форма довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування.doc

Порядок фінансування оздоровлення дітей.doc

Рік діяльності Національного агенства державної служби України.doc

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРЯМОВАНЕ НА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ".doc


На шляху нормативного забезпечення впровадження Закону України "Про державну службу" (нова редакція)


План заходів щодо реалізації реформи місцевого самоврядування, затвердженого розпорядженням КМУ від 02.12.2009 року


Магістратури вищих навчальних закладів - важлива складова системи підготовки державних службовців


Досвід діяльності Канадсько-Українського проекту "Реформа управління персоналом на державній службі в Україні"

Стратегія державної кадрової політики - визначення послідовності дій щодо розвитку людського потенціалу


Додаток Стратегія

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 березня 20121 року № 7 -к

м.Семенівка

Про проведення І туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець

"

у 2012 роціНа виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15.02.2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Конкурс):

1. Провести у Семенівській районній державній адміністрації І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2012 році серед державних службовців – керівників і спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» у 2012 році (додається).

3. Затвердити план заходів з організації проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» у 2012 році (додається).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Апанасенко Л.В.

Голова районної державної адміністрації С.В. Євменов


Додаток до розпорядження 7-к

Проект розпорядження

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ____________ 2011 року № ______

м. Семенівка

Про затвердження видів

та обсягів оплачуваних громадських робіт,

що мають суспільно корисну спрямованість,

відповідають потребам району

та сприяють його соціальному

розвитку на 2012 рікВідповідно до статей 2, 13, 24 Закону України „Про місцеві державні адміністрації", статті 23 Закону України "Про зайнятість населення", Положення "Про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №839, постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 16 серпня 2008 року № 69 "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2008 року за № 1077/15-768, з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян та вирішення питань соціального розвитку району:

1. Створити за погодженням з роботодавцями, на підприємствах, установах та організаціях району незалежно від форм власності і господарювання робочі місця, в тому числі і з гнучкими формами зайнятості, для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих, як безробітні, згідно з додатком 1.

2. Семенівському районному центру зайнятості, за погодженням з роботодавцями, укласти договори про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з роботодавцями району.

3. Керівникам підприємств, організацій, установ району забезпечити виконання розпорядження по працевлаштуванню безробітних на оплачувані громадські роботи у встановленому порядку на підставі укладених договорів.

4. Організувати та провести, за погодженням з роботодавцями, оплачувані громадські роботи, що мають суспільно корисну спрямованість відповідають потребам району та сприятимуть його соціальному розвитку на 2012 рік, види та обсяги яких передбачені згідно з додатками 2,1.

5. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводити за рахунок коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, підприємств, установ та організацій району, для яких ці роботи виконуються (за їх згодою).

6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 25 січня 2011 року №23 «Про затвердження видів та обсягів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку, на 2011 рік», зареєстроване в Семенівському районному управлінні юстиції 28 січня 2011 року за № 1/88, та розпорядження голови райдержадміністрації від 26.12.2011 року №445 «Про затвердження видів та обсягів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам району та сприяють його соціальному розвитку на 2012 рік.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О. В. Косточку.

Голова районної державної адміністрації С. В. Євменов


Додаток до проекту розпорядження

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 2011 року №

м. Семенівка

Про бронювання робочих місць для осіб,

що потребують соціального захисту на 2012 рік

У зв’язку з ринковими процесами, що відбуваються в економіці району, серйозною проблемою залишається працевлаштування ряду категорій працездатного населення. Перш за все, це жінки, які мають дітей віком до шести років; одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів; молодь, що закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих закладах, і не отримала направлення на роботу, звільнилась зі строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше робоче місце; молодь, яка залишилася без піклування батьків (сироти), а також молодь, якій виповнилось п’ятнадцять років і яка, як виняток, за згодою одного з батьків може прийматись на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

З метою забезпечення додаткових державних соціальних гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці , відповідно до ст.5 Закону України «Про зайнятість населення»:

1. Затвердити підприємствам, організаціям та установам району квоту робочих місць для осіб, що потребують соціального захисту на 2012 рік в кількості 9 робочих місць згідно додатку (додається) .

2. Керівникам підприємств, яким встановлюється квота:

2.1. Погодити з районним центром зайнятості перелік робочих місць, що будуть створені з цією метою, та поквартальний графік працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця .

2.2. Працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця здійснювати тільки за направленнями районного центру зайнятості .

2.3. У визначені законодавством терміни повідомляти центр зайнятості про прийняті рішення щодо направлених кандидатур . У разі відмови у працевлаштуванні громадян інформувати про це службу зайнятості з мотивацією причин відмови у прийнятті на роботу .

3. Районному центру зайнятості:

3.1. Щомісячно аналізувати використання заброньованих робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, при необхідності вносити зміни до затверджених категорій квоти при працевлаштуванні з урахуванням пропозицій і згоди роботодавця.

3.2. При потребі організовувати попередню професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян , які потребують соціального захисту, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття .

3.4. У разі відмови у прийнятті на роботу громадян у межах встановленої броні відповідно до ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» стягувати з підприємства штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватись для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.

4. Юридичному сектору райдержадміністрації у п’ятиденний термін надати це розпорядження на державну реєстрацію до Семенівського районного управління юстиції.

5. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації забезпечити оприлюднення на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

6. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше моменту оприлюднення.

7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 02 лютого 2011 року №31 «Про бронювання робочих місць для осіб, що потребують соціального захисту, на 2011 рік», зареєстроване в Семенівському районному управлінні юстиції 03.02.2011 року за № 2/89

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Косточку О.В.

Голова районної державної адміністрації С. В. Євменов

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації від _______№___

Бронювання робочих місць для осіб,

що потребують соціального захисту на 2012 рік по Семенівському районуПідпри-ємства Чисельність осіб на за- повнення заброньова- них робочих місць жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі ма- тері з дітьми до 14 років або дітьми- інвалідами молодь, яка закінчила ЗОШ, професій-но- технічні або вищі навчальні заклади молодь, яка залиши-лася без піклуван- ня батьків (сироти) молодь, яка звільни-лася із строкової вій- ськової або альтерна-тивної (невійсь-кової) служби та якій надається перше робоче місце молодь, якій виповни-лося 15 років і яка, як виня- ток, може прийма-тися на роботу особи передпен- сійного віку (чоловіки- 58 років, жінки - 53 роки) особи, звільнені після відбуття покаран-ня або приму- сового лікуван-ня
Всього по району 9 1 5 0 3 0 0 0
ДП "Семе-нівське лісове госпо-дарство" 4 - 2 - 2 - - -
СТОВ "Агро-фірма "Мико-лаївка" 1 - 1 - - - - -
ПП "Семе-нівська ману-фактура" 1 1 - - - - - -
ПСП "Зірка" 1 - - - 1 - - -
ТОВ ім Чкалова 1 1 - - - - - -
ПП "Довжик-Агро-Плюс" 1 - 1 - - - - -

_____________________________________________________________________

Затверджую

Керівник апарату районної

державної адміністрації

________Л.В. Апанасенко

30 червня 2011 року

Графік особистого прийому громадян начальником архівного відділу Семенівської райдержадміністрації


Дормідонтов Дмитро Вікторович начальник архівного відділу Семенівської райдержадміністрації щоденно з 8.00 до 13.00

_____________________________________________________________________ПРОЕКТ

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід ________ 2011 року № ____

м.Семенівка

Про зняття обмежувальних

заходів по грипу та ГРВІ

в районі

В зв’язку зі зниженням захворюваності на грип та ГРВІ в районі нижче порогового рівня та на виконання рішення надзвичайної протиепідемічної комісії від 09.06.2011 року:

1. Зняти обмежувальні заходи по грипу та ГРВІ в районі.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27 грудня 2010 року № 426 «Про введення обмежувальних заходів по грипу та ГРВІ в районі», зареєстроване Семенівським районним управлінням юстиції 28.12.2010 року за № 10/87.

3. Юридичному сектору райдержадміністрації у п’ятиденний термін після прийняття подати це розпорядження на державну реєстрацію до Семенівського районного управління юстиції.

4. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

5. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше моменту оприлюднення.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О.В. Косточку.

Голова районної державної адміністрації С.В.Євменов

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 06 квітня 2011 року № 126

м. Семенівка

Про заборону випалювання

рослинності або її залишків та

забезпечення протипожежних вимог

на території лісового фонду в районі


З метою забезпечення належного протипожежного захисту лісів району, керуючись ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.31 Лісового кодексу України та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21 березня 2011 року № 89:

1. Міськсільвиконкомам, ДП «Семенівське лісове господарство», ДП «Семенівкарайагролісгосп», управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації, філії «Райавтодор» ДП «Облавтодор» протягом пожежонебезпечного періоду заборонити випалювання рослинності або її залишків на сільгоспугіддях та в смугах відводу автошляхів, залізниць та забезпечити дотримання протипожежних вимог на території лісового фонду в районі.

2. У період високого та надзвичайно високого класу пожежної небезпеки категорично заборонити відвідування населенням небезпечних у пожежному відношенні лісів, в’їзд до них транспортних засобів, крім службової і спеціальної лісогосподарської техніки.

3. ДП «Семенівське лісове господарство», ДП «Семенівкарайагролісгосп», районному відділу УМВС України в Чернігівській області вжити заходів щодо виявлення винуватців лісових пожеж, незаконного випалювання рослинності та її залишків, і притягнення їх до відповідальності.

4. ДП «Семенівське лісове господарство», ДП «Семенівкарайагролісгосп», філії «Райавтодор» ДП «Облавтодор» у межах своїх повноважень посилити контроль за дотриманням протипожежних вимог у лісах, на сільгоспугіддях, у смугах відводу автомобільних доріг району.

5. Районному відділу УМНС України в Чернігівській області відпрацювати Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів пожежної охорони ДП «Семенівське лісове господарство» і ДП «Семенівкарайагролісгосп» і підрозділу РВ УМНС України в Чернігівській області під час гасіння лісових пожеж.

6. Про виконання розпорядження інформувати сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації до 25 червня 2011 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Голова районної державної адміністрації С.В.Євменов

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 15 березня 2011 року № 8-к

м. Семенівка

Про проведення в районі

І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець " у 2011 році


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Конкурс), листа Головного Управління державної служби України в Чернігівській області від 10.03.2011 року № 57/ТО2420-11 та плану проведення конкурсу у 2011 році серед державних службовців місцевих органів виконавчої влади, затвердженого Оргкомітетом ІІІ туру конкурсу (протокол № 1 від 28.01.2011 року):

1. Провести у Семенівській районній державній адміністрації заходи з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році серед державних службовців – керівників, спеціалістів апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. У зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в райдержадміністрації, затвердити новий склад Організаційного комітету з проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році (додаток 1).

3. Затвердити план заходів з організації проведення І туру конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році (додаток 2).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Апанасенко Л.В.

Голова районної

державної адміністрації

С.В. Євменов

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 15 березня 2011 року № 8-к


С К Л А Д


організаційного комітету для проведення в Семенівській райдержадміністрації І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2011 році


Апанасенко Лілія Володимирівна керівник апарату райдержадміністрації, голова комітету
Коробко Михайло Едуардович заступник керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи, заступник голови комітету
Гринцова Ніна Владиславівна головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, секретар комітету
Члени комісії
Тищенко Наталія Василівна начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, голова профспілкового комітету
Гузоватий Сергій Михайлович начальник відділу освіти райдержадміністрації
Тихомирова Наталія Володимирівна завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації
Банна Надія Вікторівна завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ райдержадміністраціїКерівника апарату

райдержадміністрації

Л.В. Апанасенко


Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 15 березня 2011 року № 8-к


ПЛАН ЗАХОДІВ


з організації проведення у Семенівській райдержадміністрації


І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу


«Кращий державний службовець» у 2011 році
Термін проведення першого туру: з 15.03.2011 року по 25.04.2011 року

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 Проведення першого засідання організаційного комітету з проведення І туру конкурсу 16 березня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу -
2 Підготовка та розміщення на сайті райдержадміністрації оголошення щодо проведення І туру конкурсу та переліку документів, необхідних для участі у конкурсі. Інформування державних службовців райдержадміністрації щодо порядку проведення І туру конкурсу До 18 березня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу -
3 Прийом документів від державних службовців, які виявили бажання взяти участь у І турі конкурсу З 17 по 25 березня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
4 Проведення другого засідання організаційного комітету для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішення щодо участі державних службовців у конкурсі 25 березня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
5 Складання тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державних службовців з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру конкурсу До 30 березня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
6 Отримання від організаційного комітету з проведення ІІ туру конкурсу тестових завдань в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, переліку ситуаційних завдань із складання учасниками конкурсу ділових документів та тестів і практичних завдань з володіння учасниками конкурсу персональним комп’ютером До 01 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
7 Проведення третього засідання оргкомітету щодо затвердження тестових завдань в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків службовців з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру конкурсу, переліку ситуаційних завдань із складання учасниками Конкурсу ділових документів та тестів і практичних завдань з володіння учасниками конкурсу персональним комп’ютером 01 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
8 Проведення комплексного тестування учасників І туру конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією З 04 по 07 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
9 Складання ділового документу учасниками конкурсу З 11 по 12 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
10 Організація виконання учасниками конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером З 13 по 15 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
11 Проведення четвертого засідання оргкомітету по прийняттю рішення щодо підсумків та визначення переможців І туру конкурсу 19 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-
12 Направлення копій усіх документів переможців І туру конкурсу разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків і визначення переможців та копіями виконаних завдань до оргкомітету з проведення ІІ туру конкурсу на адресу Управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області. До 25 квітня 2011 року Оргкомітет І туру конкурсу-

Керівника апарату

райдержадміністрації

Л.В. Апанасенко
УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 02 лютого 2011 року № 31

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 03 лютого 2011 року за №2/89

Про бронювання робочих

місць для осіб, що

потребують соціального

захисту, на 2011 рікУ зв’язку з ринковими процесами, що відбуваються в економіці району, серйозною проблемою залишається працевлаштування ряду категорій працездатного населення. Перш за все, це жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі матері, які мають дітей, віком до 14 років або дітей-інвалідів; молодь, що закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, і не отримала направлення на роботу; молодь, яка звільнилась зі строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше робоче місце; молодь, яка залишилась без піклування батьків (сироти), а також молодь, якій виповнилось п’ятнадцять років і яка, як виняток, за згодою одного з батьків може прийматись на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

З метою забезпечення додаткових державних соціальних гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, відповідно до ст. 5 Закону України “Про зайнятість населення”:

1. Затвердити підприємствам, організаціям та установам району квоту робочих місць для осіб, що потребують соціального захисту на 2011 рік в кількості 10 робочих місць згідно додатку (додається).

2. Керівникам підприємств, яким встановлюється квота:

2.1. Погодити з районним центром зайнятості перелік робочих місць, що будуть створені з цією метою, та поквартальний графік працевлаштування на заброньовані місця громадян, які потребують соціального захисту.

2.2. Працевлаштування на заброньовані робочі місця громадян, які потребують соціального захисту, здійснювати тільки за направленням районного центру зайнятості.

2.3. У визначені законодавством терміни повідомляти районний центр зайнятості про прийняті рішення щодо направлених кандидатур. У разі відмови у працевлаштуванні громадян інформувати про це службу зайнятості з мотивацією причин відмови у прийнятті на роботу.

3. Районному центру зайнятості:

3.1. Щомісячно аналізувати використання заброньованих робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. При необхідності вносити зміни до затверджених категорій квоти при працевлаштуванні з урахуванням пропозицій і згоди роботодавця.

3.2. При потребі організувати попередню професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян, які потребують соціального захисту, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3.3. У разі відмови у прийнятті на роботу громадян у межах встановленої броні, відповідно до ст. 5 Закону України “Про зайнятість населення”, стягувати з підприємства штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватись для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.

4. Юридичному сектору райдержадміністрації у п’ятиденний термін подати це розпорядження на державну реєстрацію до Семенівського районного управління юстиції.

5. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

6. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше моменту оприлюднення.

7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2010 року № 173 “Про бронювання робочих місць на 2010 рік для осіб, що потребують соціального захисту ”, зареєстроване в Семенівському районному управлінні юстиції 18.06.2010 року за № 4/81.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Косточку О.В.

Голова районної державної адміністрації С.В.Євменов

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 02 лютого 2011 року № 31Бронювання робочих місць по підприємствам


на 2011 рік по Семенівському району


Підпри-ємства Чисель-ність осіб на заповнен-ня заброньо-ваних робочих місць Жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми–інвалідами Молодь, яка закінчила ЗОШ, профес.–техн. або вищі навчальні заклади Молодь, яка залиши-лася без піклуван-ня батьків (сироти) Молодь, яка звільни-лась із строкової військової або альтернат. служби та якій надається перше робоче місце Молодь, якій випов-нилось 15 років і яка, як виняток, може прийма-тись на роботу Особи перед-пенсійного віку (чоловіки – 58 років, жінки – 53 роки) Особи, звільнені після відбуття покара-ння або примусо-вого лікуван-ня
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього по району 10 2 6 0 2 0 0 0
1. ДП “Семе-нівське лісове госпо-дарство” 3 - 2 - 1 - - -
2. ДП “Семенівка- райагро-лісгосп” 2 - 2 - - - - -
3. ПП “Семе-нівська ману-фактура” 2 - 1 - 1 - - -
4. ПСП “Дружба” 1 1 - - - - - -
5. СТОВ ім Чкалова 1 1 - - - - - -
6. Філія “Ірван-цівський торфо-завод” ДП “Черні-гівторф” 1 - 1 - - - - -


Керівник апарату райдержадміністрації Л.В. Апанасенко
УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 25 січня 2011 року № 23

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 28 січня 2011 року за №1/88


Додаток 1

Розпочато III заключний тур Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець - 2012”

Цьогоріч V ювілейний Конкурс за звання кращого державного службовця проводиться у контексті вивчення положень нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

Проведення І туру Конкурсу забезпечували 217 оргкомітетів, утворених в апаратах та структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, та 781 – оргкомітет місцевих органів виконавчої влади.

У І турі Конкурсу взяли участь 9197 осіб, з них – 2595 державних службовців апаратів та структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших державних органів та 6602 державних службовця місцевих органів виконавчої влади.

У рамках ІІ туру Конкурсу підвищили рівень професійної компетентності з питань застосування нового законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства 1400 учасників – переможців І туру, з них – 30 держслужбовців центральних органів виконавчої влади та 1370 держслужбовців обласних та районних державних адміністрацій. Підвищення кваліфікації для державних службовців центральних органів виконавчої влади відбувалося у рамках короткотермінових семінарів у Національному агентстві України з питань державної служби, а для державних службовців місцевих органів виконавчої влади – на базі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу було утворено 27 оргкомітетів.

Всі учасники ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» отримали відповідні сертифікати.

ІІІ тур Конкурсу відбувається зараз з 30 жовтня по 2 листопада 2012 року на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Участь у ньому беруть 109 державних службовців – переможців ІІ туру Конкурсу, з них у номінації «Кращий керівник» – 52 особи, в номінації «Кращий спеціаліст» – 57 осіб.

Чернігівську область представляють: серед державних службовців обласної державної адміністрації •

у номінації «Кращий керівник» - Прима Юлія Олександрівна, заступник начальника відділу

інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Чернігівської облдержадміністрації •

у номінації «Кращий спеціаліст» - Яковенко Сергій Борисович, головний спеціаліст сектору

музейної роботи та охорони культурної спадщини Головного управління культури і туризму та

охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації серед державних

службовців районних державних адміністрацій (з 01.09.2012 р. є слухачем денної форми

навчання НАДУ). серед державних службовців районних державних адміністрацій •

у номінації «Кращий спеціаліст» - Шпак Людмила Миколаївна, головний економіст бюджетного відділу фінансового управління Куликівської райдержадміністрації.

Конкурсанти мають представити творчі роботи та публічні виступи з презентації за обраною темою, а також взяти участь у діловій грі.

Організаційний комітет ІІІ туру шляхом простого голосування визначить переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які займуть перше місце, лауреатами – учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

Переможці Конкурсу у кожній номінації будуть нагороджені дипломом та грошовою винагородою в сумі 10 тис. гривень.

Лауреати Конкурсу у кожній номінації будуть нагороджені:

за друге місце – дипломом лауреата та грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень;

за третє та четверте місця – пам'ятними листами учасників Конкурсу.

Переможці та лауреати Конкурсу користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління», а також рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном.

Організаційним комітетом будуть вноситися пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

Довідково.

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» започаткований у 2008 році з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс покликаний сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби, розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти.

Конкурс проводиться у три етапи: І етап – на місцевому рівні, ІІ етап – на регіональному рівня, ІІІ етап – на центральному рівні.

Конкурс проходить у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».

Організаційне забезпечення конкурсу здійснюють Національне агентство України з питань державної служби та Школа вищого корпусу державної служби.

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб–порталі Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець».

Цього року Школа вищого корпусу державної служби розпочала формування бази даних учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», опрацювання пропозицій щодо удосконалення проведення Конкурсу.

За матеріалами

прес-служби Нацдержслужби України

та Управління державної служби Головдержслужби України

в Чернігівській області


Додаток 2

Нові завдання щодо підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів служб персоналу державних органів

Реформування системи управління персоналом на державній службі є пріоритетним напрямком модернізації державної служби України, визначеним Президентом України в контексті впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

З набуттям чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» виникає необхідність посилення стратегічної ролі служб персоналу (кадрових служб) у системі державного управління, зосередження їх на аналітичній та організаційній роботі з кадрового менеджменту, прогнозуванні розвитку персоналу, планування кар’єри державних службовців та забезпечення їх навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Для впровадження нового Закону України «Про державну службу» Національним агентством України з питань державної служби розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в Національному плані дій на 2012 рік та забезпечено реалізацію підготовчих заходів щодо навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу керівників державної служби, керівників служб персоналу в органах державної влади.

На виконання підпункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужбою України у співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України розроблено та затверджено програму короткострокового тематичного семінару щодо підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, керівників і працівників служб персоналу державних органів з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Нацдержслужбою України у співробітництві із Школою вищого корпусу державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, НАДУ при Президентові України та її регіональними інститутами, регіональними та галузевими закладами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування було забезпечено організацію проведення короткострокових тематичних семінарів з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

На виконання підпункту 200.2 Національного плану дій на 2012 рік Нацдержслужбою України розроблено та затверджено профілі професійної компетентності посад державних службовців Нацдержслужби України. З метою забезпечення практичного застосування нового законодавства Наказом Нацдержслужби України № 148 від 20.07.2012 було затверджено Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної республіки Крим або їх апараті, а також надано консультативно-методичну допомогу зацікавленим органам державної влади.

Відповідно до статті 9 нового Закон України «Про державну службу» Національним агентством України з питань державної служби видано наказ від 05.03.2012 № 45 «Про затвердження Типового положення про службу персоналу органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату». Нове законодавство про державну службу зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових службах до управління персоналом. Зокрема, новими завданнями служби персоналу є здійснення 1 раз на 2 роки підготовки проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; визначення спеціальних вимог до досвіду роботи та інших вимог до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на зайняття посад державної служби; здійснення планування кар’єри в органі державної влади.

Інноваціями нового Закону України «Про державну службу» стали положення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби. Відповідно до статті 20 Нацдержслужбою України видано наказ від 05.03.2012 № 43 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби». Закон встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І. Передбачається якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції». Новий Закон України «Про державну службу» передбачає порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийом документів та їх попередній розгляд на відповідність, проведення тестування, співбесіда та відбір кандидатів, проведення спеціальної перевірки та оголошення повторного конкурсу.

Також новими завданнями для керівників служб персоналу в органах державної влади є проведення тестування на знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу а також проведення структурованої співбесіди з метою виявлення відповідності особи відповідним профілям професійної компетентності.

Відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України видано наказ від 05.03.2012 № 44 «Про затвердження порядку ведення особових справ державних службовців». Окрім документів, передбаченим діючим Порядком, особова справа має містити письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, довідку про результати спеціальної перевірки, медичну довідку про стан здоров’я, копію трудової книжки. Розглядаються пропозиції щодо удосконалення форми особової картки та системи обробки персональних даних.

Новими завданнями, покладеними на керівників і працівників служб персоналу органів державної влади стали:

– розроблення профілів професійної компетентності посад як нового покоління вимог до конкретної групи посад державної служби та осіб, які претендують на зайняття цих посад. На відміну від кваліфікаційних характеристик посад, профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до осіб, які претендують на зайняття цих посад розробляються до конкретних посад державної служби, що унеможливлює дублювання посадових обов’язків;

– проведення функціонального аналізу з метою розподілу професійної діяльності на структурні елементи – основні посадові обов’язки із визначенням вимог до знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби за кожною з них;

– застосування механізму оцінювання знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної компетентності державних службовців або осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в державних органах з боку суб’єктів призначення як засобу визначення параметрів вимог до кваліфікації.

Впровадження нового Закону України «Про державну службу» ставить нові завдання перед керівниками і працівниками служб персоналу, що дозволить службі персоналу (кадровій службі) планувати та організовувати заходи, спрямовані на удосконалення правового регулювання державної служби, організовувати заходи щодо вступу на державну службу, проходження та припинення державної служби, володіти інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання рівня результатів службової діяльності державних службовців; прогнозувати розвиток персоналу, планування кар’єри державних службовців, забезпечувати їх навчання та здійснення постійного моніторингу ефективності роботи.

Запровадження сучасних практик і технологій управління персоналом в системі державної служби та обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, керівників і працівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апараті дозволить вдосконалити систему управління персоналом на державній службі, забезпечить об’єктивний процес прийняття та проходження державної служби та зміцнить професійну спроможність державної служби.

За матеріалами

прес-служби Нацдержслужби України

та Управління державної служби Головдержслужби України

в Чернігівській областіПро затвердження видів та

обсягів оплачуваних громадських робіт,

що мають суспільно корисну спрямованість,

відповідають потребам району та

сприяють його соціальному розвитку, на 2011 рікВідповідно до статей 2, 13, 24 Закону України „Про місцеві державні адміністрації", статті 23 Закону України "Про зайнятість населення", Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №839, постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 16 серпня 2008 року № 69 "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2008 року за № 1077/15768, з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян та вирішення питань соціального розвитку району:

1. Затвердити перелік видів та обсяги оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та сприяють його соціальному розвитку на 2011 рік (додатки 1,2).

2. Семенівському районному центру зайнятості укласти угоди про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з визначеними підприємствами, установами та організаціями комунальної та державної форми власності, а також з іншими роботодавцями (за їх згодою) (додаток 3).

3. Підприємствам, організаціям, установам, організувати в 2011 році проведення оплачуваних громадських робіт відповідно до укладених з центром зайнятості договорів та створити для цього спеціальні тимчасові робочі місця.

4. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводити за рахунок коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, підприємств, установ та організацій району, для яких ці роботи виконуються.

5. Юридичному сектору райдержадміністрації у п’ятиденний термін подати це розпорядження на державну реєстрацію до Семенівського районного управління юстиції.

6. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

7. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше моменту оприлюднення.

8. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 31 березня 2010 року № 92 “Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році”, зареєстроване в Семенівському районному управлінні юстиції 06.04.2010 року за № 2/79.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О. В. Косточку.

Голова районної державної адміністрації С.В. Євменов


Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 25 січня 2011 р. №23
ПЕРЕЛІК


видів оплачуваних громадських робіт,


що мають суспільно корисну спрямованість,


відповідають потребам громади району та


сприяють соціальному розвитку на 2011 рік1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів в населених пунктах.

3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії та культури, заповідників.

4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг.

5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок.

6. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, стаціонарного відділення постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної ради.

7. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, за хворими у закладах охорони здоров’я.

8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.

9. Роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів водопостачання, вулично-дорожньої мережі.

10. Сільськогосподарські та лісогосподарські роботи.

11. Заготівля продуктів харчування для навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, інших закладів соціальної сфери.

12. Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи з документацією в архівах, інших державних установах.

13. Робота з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, участь у соціологічних опитуваннях, статистичних обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення.

14. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

15. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам громади певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку.

Керівник апарату райдержадміністрації Л. В. Апанасенко


Додаток 2

до розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 25 січня 2011 р. №23Обсяги оплачуваних громадських робіт


на підприємствах, установах, організаціях


державної та комунальної форм власності


на 2011 рік№ п/п Найменування підприємства, організації, установи Обсяги робіт (кількість робочих місць) Джерела фінансування
1 2 3 4
1 Територіальний центр 20 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
2 Семенівська міська рада 45 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
3 Архипівська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
4 Галаганівська сільська рада 15 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
5 Жадівська сільська рада 20 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
6 Жовтнева сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
7 Іванівська сільська рада 15 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
8 Карповицька сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
9 Костобобрівська сільська рада 25 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
10 Машівська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
11 Миколаївська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
12 Олександрівська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
13 Орликівська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
14 Погорільська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
15 Радомська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
16 Старогутківська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
17 Тимоновицька сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
18 Хотіївська сільська рада 8 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
19 Чорнорізька сільська рада 6 ФЗДССУВБ Місцевий бюджетКерівник апарату райдержадміністрації Л. В. Апанасенко


Додаток 3

до розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 25 січня 2011 р. №23Перелік


підприємств та організацій, які будуть


приймати участь в оплачуваних громадських роботах1. Сільськогосподарські підприємства району

2. Промислові підприємства району

3. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної ради

4. Семенівська міська рада

5. Сільські ради району

6. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

7. Районний центр зайнятості

Керівник апарату райдержадміністрації Л. В. АпанасенкоП Р О Е К Т

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від_____ 2011 року №_____

м.Семенівка

Про бронювання робочих місць

для осіб, що потребують

соціального захисту, на 2011 рікУ зв’язку з ринковими процесами, що відбуваються в економіці району, серйозною проблемою залишається працевлаштування ряду категорій працездатного населення. Перш за все, це жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі матері, які мають дітей, віком до 14 років або дітей-інвалідів; молодь, що закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, і не отримала направлення на роботу; молодь, яка звільнилась зі строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше робоче місце; молодь, яка залишилась без піклування батьків (сироти), а також молодь, якій виповнилось п’ятнадцять років і яка, як вийняток, за згодою одного з батьків може прийматись на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

З метою забезпечення додаткових державних соціальних гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, відповідно до ст. 5 Закону України “Про зайнятість населення”:

1. Затвердити підприємствам, організаціям та установам району квоту робочих місць для осіб, що потребують соціального захисту на 2011 рік в кількості 10 робочих місць згідно додатку (додається).

2. Керівникам підприємств, яким встановлюється квота:

2.1. Погодити з районним центром зайнятості перелік робочих місць, що будуть створені з цією метою, та поквартальний графік працевлаштування на заброньовані місця громадян, які потребують соціального захисту.

2.2. Працевлаштування на заброньовані робочі місця громадян, які потребують соціального захисту, здійснювати тільки за направленням районного центру зайнятості.

2.3. У визначені законодавством терміни повідомляти районний центр зайнятості про прийняті рішення щодо направлених кандитатур. У разі відмови у працевлаштуванні громадян інформувати про це службу зайнятості з мотивацією причин відмови у прийнятті на роботу.

3. Районному центру зайнятості:

3.1. Щомісячно аналізувати використання заброньованих робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. При необхідності вносити зміни до затверджених категорій квоти при працевлаштуванні з урахуванням пропозицій і згоди роботодавця.

3.2. При потребі організувати попередню професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян, які потребують соціального захисту, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3.3. У разі відмови у прийнятті на роботу громадян у межах встановленої броні, відповідно до ст. 5 Закону України “Про зайнятість населення”, стягувати з підприємства штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватись для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.

4. Юридичному сектору райдержадміністрації у п’ятиденний термін подати це розпорядження на державну реєстрацію до Семенівського районного управління юстиції.

5. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження у районній газеті “Життя Семенівщини”.

6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2010 року № 173 “Про бронювання робочих місць на 2010 рік для осіб, що потребують соціального захисту”, зареєстроване в Семенівському районному управлінні юстиції 18.06.2010 року за № 4/81.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Косточку О.В.

Голова районної державної адміністрації С.В.Євменов

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від “__”_________ 2011 р. № _____Бронювання робочих місць по підприємствам


на 2011 рік по Семенівському району


Підпри-ємства Чисель-ність осіб на заповнен-ня заброньо-ваних робочих місць Жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми–інвалідами Молодь, яка закінчила ЗОШ, профес.–техн. або вищі навчальні заклади Молодь, яка залиши-лася без піклуван-ня батьків (сироти) Молодь, яка звільни-лась із строкової військової або альтернат. служби та якій надається перше робоче місце Молодь, якій випов-нилось 15 років і яка, як виняток, може прийма-тись на роботу Особи перед-пенсійного віку (чоловіки – 58 років, жінки – 53 роки) Особи, звільнені після відбуття покара-ння або примусо-вого лікуван-ня
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього по району 10 2 6 0 2 0 0 0
1. ДП “Семе-нівське лісове госпо-дарство” 3 - 2 - 1 - - -
2. ДП “Семенівка- райагро-лісгосп” 2 - 2 - - - - -
3. ПП “Семе-нівська ману-фактура” 2 - 1 - 1 - - -
4. ПСП “Дружба” 1 1 - - - - - -
5. СТОВ ім Чкалова 1 1 - - - - - -
6. Філія “Ірван-цівський торфо-завод” ДП “Черні-гівторф” 1 - 1 - - - - -


Керівник апарату райдержадміністрації Л.В. Апанасенко

П Р О Е К Т

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від______2011 року №___

м.Семенівка

Про затвердження видів та обсягів

оплачуваних громадських робіт,

що мають суспільно корисну спрямованість,

відповідають потребам району та

сприяють його соціальному розвитку, на 2011 рікВідповідно до статей 2, 13, 24 Закону України „Про місцеві державні адміністрації", статті 23 Закону України "Про зайнятість населення", Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №839, постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 16 серпня 2008 року № 69 "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2008 року за № 1077/15-768, з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян та вирішення питань соціального розвитку району:

1. Затвердити перелік видів та обсяги оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та сприяють його соціальному розвитку на 2011 рік (додатки 1,2).

2. Семенівському районному центру зайнятості укласти угоди про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з визначеними підприємствами, установами та організаціями комунальної та державної форми власності, а також з іншими роботодавцями (за їх згодою) (додаток 3).

3. Підприємствам, організаціям, установам, організувати в 2011 році проведення оплачуваних громадських робіт відповідно до укладених з центром зайнятості договорів та створити для цього спеціальні тимчасові робочі місця.

4. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводити за рахунок коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, підприємств, установ та організацій району, для яких ці роботи виконуються.

5. Юридичному сектору райдержадміністрації у п’ятиденний термін подати це розпорядження на державну реєстрацію до Семенівського районного управління юстиції.

6. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження у районній газеті ”Життя Семенівщини”.

7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 31 березня 2010 року № 92 “Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році”, зареєстроване в Семенівському районному управлінні юстиції 06.04.2010 року за № 2/79.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О. В. Косточку.

Голова районної державної адміністрації С.В. Євменов

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від “___”_______2011 р. №___


ПЕРЕЛІК


видів оплачуваних громадських робіт,


що мають суспільно корисну спрямованість,


відповідають потребам громади району та


сприяють соціальному розвитку на 2011 рік1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів в населених пунктах.

3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії та культури, заповідників.

4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг.

5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок.

6. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, стаціонарного відділення постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної ради та інших об’єктів соціальної сфери.

7. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, за хворими у закладах охорони здоров’я.

8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.

9. Роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів водопостачання, вулично-дорожньої мережі.

10. Сільськогосподарські та лісогосподарські роботи.

11. Заготівля продуктів харчування для навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, інших закладів соціальної сфери.

12. Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи з документацією в архівах, інших державних установах.

13. Робота з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, участь у соціологічних опитуваннях, статистичних обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення.

14. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

15. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам громади певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку.

Керівник апарату районної державної адміністрації Л.В. Апанасенко

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від “__”______2011 р. №___Обсяги оплачуваних громадських робіт


на підприємствах, установах, організаціях


державної та комунальної форм власності


на 2011 рік


№ п/п Найменування підприємства, організації, установи Обсяги робіт (кількість робочих місць) Джерела фінансування
1 2 3 4
1 Територіальний центр 20 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
2 Семенівська міська рада 45 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
3 Архипівська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
4 Галаганівська сільська рада 15 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
5 Жадівська сільська рада 20 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
6 Жовтнева сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
7 Іванівська сільська рада 15 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
8 Карповицька сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
9 Костобобрівська сільська рада 25 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
10 Машівська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
11 Миколаївська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
12 Олександрівська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
13 Орликівська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
14 Погорільська сільська рада 10 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
15 Радомська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
16 Старогутківська сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
17 Тимоновицька сільська рада 5 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
18 Хотіївська сільська рада 8 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет
19 Чорнорізька сільська рада 6 ФЗДССУВБ Місцевий бюджет


Керівник апарату райдержадміністрації Л.В. Апанасенко

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від “__”______2011 р. №___Перелік підприємств та організацій,


які будуть приймати участь в оплачуваних громадських роботах1. Сільськогосподарські підприємства району

2. Промислові підприємства району

3. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської районної ради

4. Семенівська міська рада

5. Сільські ради району

6. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

7. Районний центр зайнятості


Керівник апарату райдержадміністрації Л.В. Апанасенко

_______________________________________________________________________________


Для керівників підприємств, організацій, установ,

фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності

та громадян району

"25 жовтня 2010 року в Міністерстві фінансів України відбулась презентація Віртуального університету, створеного центром дистанційного навчання Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Для проведення дистанційного навчання в Міністерстві фінансів України створено Портал дистанційного навчання.

Доступ до Порталу здійснюється за адресою: http://edu.minfin.gov.ua"

_______________________________________________________________________________ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Адреса: Україна, 14005 м.Чернігів, вул. П’ятницька, 110-А

тел. (462) 72-70-39, факс: (462) 691-674

e-mail: [email protected]


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ

З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Щорса,12,

Контактні телефони: тел./факс (04622) 7-43-11

E-mail: [email protected]


ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

14005 м. Чернігів, пр. Миру, 49-а

факс: (0462) 699-526, 699-524

Начальник управління ПАПКО Володимир Миколайович

______________________________________________________________________________ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА ЩОДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Шановні співвітчизники!

Дискусія, що розгорнулась навколо Податкового Кодексу, засвідчила, яким непростим є процес модернізації країни.

Абсолютна більшість громадян України усвідомлює необхідність якісних змін у нашому житті.

Ми єдині у прагненні зробити державу сильною і справедливою, підвищити добробут людей.

Ми йдемо шляхом реформ, що долали усі розвинені країни світу. І починається він з наведення порядку в економіці, у фінансах країни.

Це є запорукою і гарантією успішності усього процесу реформування держави.

У нас немає іншого виходу, як побороти тіньову економіку. Вона породжує корупцію, створює загрозу демократичним правам і свободам, не дозволяє Україні зайняти гідне місце у цивілізованому світі.

Податковий кодекс повинен стати ефективним і справедливим інструментом у боротьбі з тіньовою економікою, прозорим механізмом наповнення бюджету країни, рушійною силою модернізації країни.

Лише на основі нового оподаткування можливі суттєві підвищення пенсій і зростання зарплат, якісне медичне обслуговування і сучасна наука та освіта.

Кодекс мають поважати громадяни, йому повинні довіряти вітчизняні підприємці та закордонні інвестори.

Чітко прописані правила сплати податків є також ефективним запобіжником корупції, цієї важкої соціальної хвороби нашого суспільства.

Податковий інспектор як і підприємець повинен знати свої обов’язки і нести відповідальність за вільне тлумачення законів і прояви корупції.

Переконаний: Україна може стати сучасною державою лише на міцній і прозорій фінансовій основі.

За час підготовки і обговорення Кодексу я неодноразово наголошував, що він торкається таких чутливих тем, як права і свободи людей, їх захищеність від свавілля чиновників.

Кожен громадянин повинен відчувати, що в Кодексі враховані як потреби держави, так і його власні інтереси.

А отже, кожне рішення мало бути чітко вивірене, добре прораховане і зрозуміле суспільству, яким би складним воно не було.

Після ретельного ознайомлення з положеннями Податкового кодексу я переконався, що далеко не всі вони відповідають таким вимогам.

Я поділяю стурбованість людей тим, що в цьому проекті суттєво обмежені права підприємців, непомірно посилена роль податкової адміністрації.

Я категорично проти таких підходів і, користуючись правом вето, повертаю Податковий кодекс до Верховної Ради.

Я вимагаю від депутатів глибокої та прискореної роботи над Податковим кодексом.

Крім того, я вимагаю від Уряду провести реформу податкової служби з метою забезпечення прозорої роботи, недопущення адміністративного свавілля та зловживань.

Знаю, що за останні роки в суспільстві посіяна недовіра до влади.

Корупція, бюрократизм, політичний егоїзм та пустопорожня демагогія створили величезну прірву між владою та суспільством.

Подолати цю прірву ми можемо лише разом, підтримуючи постійний діалог, повертаючи довіру і надію у наше суспільство.


ВСТУПНЕ СЛОВО

Прем’єр-міністра України Миколи Азарована засіданні Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року

Як ви знаєте, вчора Президент України повідомив про те, що він наклав вето на Податковий кодекс.

Хочу довести до відома наших громадян, що це спільна позиція Президента і Уряду.

В понеділок Уряд розглядав питання Податкового кодексу, сформував позицію, і я цю позицію довів до відома Президента.

В чому вона полягає?

Перше. Чинна податкова система України стримує модернізацію економіки та її швидкий розвиток і водночас створює умови для діяльності значної частини економіки в тіні, а через це державний бюджет і Пенсійний фонд не отримують значні кошти і не в змозі виконувати соціальні зобов’язання. Таким чином, податкова реформа неминуча і абсолютно на часі. Більше того, вона нагальна вже декілька років.

Сьогоднішні наші критики, які вчора були владою, не спромоглися за відведений їм час, а 5 років - це достатньо - здійснити податкову реформу. До речі, за всі ці роки вони не спромоглися здійснити жодної реформи.

Нагадаю, що спроби проведення податкової реформи в 2003-2004 роках були зірвані так званою «помаранчевою революцією». А підготовлена податкова реформа 2006 року не була проведена у зв’язку з антиконституційними діями тодішньої влади, які привели до того, що Верховна Рада України не працювала 9 місяців і потім була розпущена.

До чого це призвело - ми всі свідки.

Але навіть часткова податкова реформа 2003 року, коли з 36 до 13 відсотків було знижено ставку податку на доходи фізичних осіб і на 5 відсотків зменшено ставку податку на прибуток, дала можливість економіці розкрити потенціал і продемонструвати рекордні темпи розвитку: 12,6 відсотків на рік. В новітній історії України це, на превеликий жаль, єдиний приклад такого успішного розвитку. І він підтверджує правильність обраного напрямку реформ.

Друге. Ми повинні чітко усвідомити, що податкове законодавство, як ніяке інше, зачіпає матеріальні інтереси людей. Навіть Конституція 1996 року та зміни до неї приймались із значно меншим опором. Про масштаб зацікавленості до податкового законодавства з боку суспільства, бізнесу, парламентарів свідчить те, що в процесі громадського обговорення Податкового кодексу було внесено більше 4,5 тис. поправок, а до другого читання ще 5 тис. поправок. За всю історію роботи Верховної Ради жоден документ не привертав до себе такої уваги, не викликав такої активності. І це факт.

Чи означає це, що величезний обсяг поправок свідчить про недостатню підготовку цього документу? І так, і ні. З одного боку, масштабність документу породжує масштабність проблем, з іншого, це означає, що в обмежений час врахувати абсолютно все практично неможливо. Тому певні недоліки в такому масштабному документі могли бути. І їх треба виправити, виявлені недоречності усунути.

Третє. Чи відповідає Податковий кодекс головним завданням, які стоять перед економікою: забезпечити модернізацію і оновлення промисловості, створити умови для інвестицій, забезпечити високі темпи економічного і соціального розвитку? Відповідь однозначна – так.

Цей документ, по-перше, знижує податкове навантаження на економіку, послідовно знижуються ставки основних податків. Це потужний сигнал для бізнесу та інвесторів. По-друге – значно спрощується адміністрування податків та скорочується їх кількість.

Я процитую один розділ з Податкового кодексу. В проекті Податкового кодексу правила адміністрування змінені на користь платників податків. Наприклад, процедура подання податкової звітності, на яку останнім часом чи не найбільше нарікань. Запроваджуються три способи: подати безпосередньо або через представника, надіслати поштою, подати в електронному вигляді через систему «єдиного вікна» подання електронної звітності.

Більш того, проект Податкового кодексу передбачає здійснення виключно судового дозволу на дії податківців. Підкреслюю, виключно судового. Виключно за рішенням суду може здійснюватися обмеження руху коштів на рахунках платників податків, вилучення оригіналів первинних документів.

Це брехня про обшук і вилучення, яка постійно використовувалася на телеекранах, на превеликий жаль.

А як насправді? А насправді тільки виключно за рішенням суду. Подовження строку адміністративного арешту майна – виключно за рішенням суду. Звернення стягнення на майно чи кошти платників при погашенні податкового боргу – виключно за рішенням суду. Примус платників податків до проведення перевірки у разі, якщо платник відмовляється від її проведення – виключно за рішенням суду.

Кодексом прямо забороняється здійснювати без судового рішення обстеження житла громадян. Тому є брехнею твердження авторів листівок, інших повідомлень, які повідомляють, що після набрання чинності Податковим кодексом податківці отримають право вдиратися до квартир громадян. Навіщо ця брехня розповсюджується по країні?

По-друге, значно спрощується адміністрування податків та скорочується їх кількість. По-третє, звільняються від оподаткування кошти, спрямовані на модернізацію і оновлення основних засобіввиробництва. Четверте – створюються умови для виведення із глибокої кризи таких важливих галузей, як авіабудування, суднобудування, легка промисловість, які практично в країні не працюють зараз. Запроваджується прискорена амортизація, тобто прискорене оновлення основних фондів, а також зближуються бухгалтерський і податковий облік.

В умовах, коли Україна з величезним напруженням виходить із кризи, а на світових ринках панує невизначеність, то тут, то там виникають нові тяжкі кризи (достатньо згадати Грецію, Ірландію, Іспанію), то в цих умовах ми повинні дати вітчизняній економіці потужний поштовх до розвитку.

У нашої країни немає часу для розкачування, відтермінування реформ. Ми зобов’язані вже наступного року забезпечити стимули для розвитку економіки.

Тому відтермінування податкової реформи – це відтермінування оновлення і розвитку країни. Ми всі повинні це усвідомити.

З огляду на це необхідні зміни до Податкового кодексу потрібно внести в найкоротший час. В цих змінах ми повинні максимально врахувати зауваження людей, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

П’яте. На перехідний період, який займе приблизно рік, ми повинні відмовитись від штрафів, стягнень та зосередитись в основному на роз’яснювальній роботі. Державні органи та підприємці повинні стати партнерами, тому що розвиток економіки в цілому дає шанс на покращення бізнесу кожному підприємцю і на покращення життя - кожній родині. Цілі у нас спільні: вивести економіку з кризи і забезпечити її розвиток для добробуту людей.

Ще треба врахувати один урок з ситуації, яка склалась. Це вкрай незадовільна роз’яснювальна інформаційна робота щодо податкової реформи. Це приклад, коли ми на брехню не змогли відповісти. Наші опоненти, які зосередились на окремих недоліках цього документу, замазали чорною фарбою весь позитив від податкової реформи. А наші інформаційні служби, відповідальні працівники не змогли донести до кожного громадянина об’єктивну та правдиву точку зору. Якщо ми не зробимо з цього висновки і не забезпечимо інформаційно-роз’яснювальне супроводження реформ, це поставить під сумнів проведення будь-яких реформ в країні. Тому Уряд зробить з цього необхідні висновки і організує якісну інформаційно-роз’яснювальну роботу.

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 14 жовтня 2010 року № 315

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 19 жовтня 2010 року за №9/86

Про внесення змін у додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 10 червня 2010 року № 173Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 587 “Про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту”, у зв’язку з прийняттям рішення про закриття ПП “Тополівка”:

1. Внести зміни у додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2010 року № 173 “Про бронювання робочих місць на 2010 рік для осіб, які потребують соціального захисту”, зареєстрованого в Семенівському районному управлінні юстиції 18.06.2010 р. за № 4/81, виклавши його в редакції що додається.

2. Завідувачу юридичного сектору апарату райдержадміністрації Тихомировій Н.В. забезпечити подання на державну реєстрацію розпорядження голови райдержадміністрації від 14 жовтня 2010 р. № 315 “Про внесення змін у додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2010 року № 173” до Семенівського районного управління юстиції.

3. Завідувачу сектору внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Банній Н.В. оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

4. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше моменту оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Косточку О.В.

Голова районної

державної адміністрації

С.В.Євменов

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 10 червня 2010 р. № 173

(в редакції розпорядження голови

райдержадміністрації

від 14 жовтня 2010 р. № 315)


Бронювання робочих місць по підприємствах Семенівського району на 2010 рік


Підпр-ва Чис-ть осіб на заповн. заброн. робочих місць Жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми – інвалідами Молодь, яка закінчила ЗОШ, професійно – технічні або вищі навчальні заклади Молодь, яка залиш. без піклув. батьків (сироти) Молодь, яка звільнилась із строкової військової або альтернат. служби та якій надається перше робоче місце Молодь, якій виповн. 15 років і яка, як виняток, може приймат. на роботу Особи перед-пенс. віку (чоловіки – 58 років, жінки – 53 роки) Особи, звільн. після відбуття покаран-ня або примус. лікуван-ня
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього по району 11 6 3 0 2 0 0 0
1. ДП “Семе-нівське лісове госп-во” 1 - - - 1 - - -
2. ДП “Семенів-карай-агроліс-госп” 2 - 1 - 1 - - -
3. Район-ний відділ освіти 1 1 - - - - - -
4. ВАТ “Семе-нівське ХПП” 1 1 - - - - - -
5. ТОВ “Семе-нівська взуттєва фабрика” 1 1 - - - - - -
6. Цент-ральна районна лікарня 1 - 1 - - - - -
7. Район-ний відділ культури 1 1 - - - - - -
8. ПП “Стара Гутка” 1 1 - - - - - -
9. Семе-нівська міська рада 1 - 1 - - - - -
10. СТОВ ім. Чкалова 1 1 - - - - - -


Керівник апарату

райдержадміністрації

Л.В.Апанасенко

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 14 жовтня 2010 року № 310

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 19 жовтня 2010 року за №8/85

Про внесення змін до

розпорядження голови райдержадміністрації

від 13 жовтня 2008 р. №301Розглянувши подання державного інспектора з карантину рослин МРП „Семенівський” Власенка В.В. від 30 вересня 2010 року № 182 „Про впорядкування карантинних зон по золотистій картопляній нематоді”, згідно висновків фітосанітарних експертиз та відповідно до статті 33 Закону України „Про карантин рослин”:

1.Скасувати карантинний режим по золотистій картопляній нематоді на 17 присадибних ділянках громадян в 6 населених пунктах на площі 2, 46 га згідно з додатком.

2. Пункт 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 13 жовтня 2008 р. №301 «Про впорядкування карантинних зон по золотистій картопляній нематоді», зареєстрованого в Семенівському районному управлінні юстиції 16.10.2008 р. за № 75, викласти у такій редакції:

«1. Залишити встановлений карантинний режим по золотистій картопляній нематоді на 124 присадибних ділянках громадян в семи населених пунктах на площі 11,07 га згідно з додатком. Територія Семенівського району є регульованою».

3.Внести зміни у додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 13 жовтня 2008 р. №301 «Про впорядкування карантинних зон по золотистій картопляній нематоді», зареєстрованого в Семенівському районному управлінні юстиції 16.10.2008 р. за № 75, виклавши його у редакції, що додається.

4. Державному інспектору з карантину рослин МРП „Семенівський” за сприяння органів місцевого самоврядування у період 2011-2012 років, провести додаткове обстеження на наявність перезараження ділянок картопляною золотистою нематодою в населених пунктах району та прийняти необхідні заходи по локалізації та ліквідації.

5. Завідувачу юридичного сектору апарату райдержадміністрації Тихомировій Н.В. забезпечити подання на державну реєстрацію розпорядження голови райдержадміністрації від 14 жовтня 2010 р. № 310 «Про скасування особливого карантинного режиму по золотистій картопляній нематоді на окремих присадибних ділянках» до Семенівського районного управління юстиції.

6. Завідувачу сектору внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Банній Н.В. оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

7. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше моменту оприлюднення.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації, начальника управління агропромислового розвитку Кравцова О.В.

Голова районної

державної адміністрації

С.В.Євменов

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 14 жовтня 2010 року № 310


Перелік

присадибних ділянок Семенівського р-ну Чернігівської обл., на яких

скасовується особливий карантинний режим по золотистій

картопляній нематоді (Globodera rostochiensis)с.Грем’ячка Галаганівської с/ради


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Моисеєнко О.П. 0.06
Всього: 1 ділянка --0.06

с.Залізний Міст Миколаївської с/ради


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Жавик Ф.П. 0.1
2 -Сергієнко Н.Є 0.02
3 -Сергієнко Н.Й. 0.03
Всього: 3 ділянки - -0.15

с.Карповичі Карповицької с/ради


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа під карантином (га)
1 2008 Шевченко А.Г. 0.11
Всього: 1 ділянка --0.11

с. Орликівка Орликівської с/р


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Бобрусь Н.С. 0.21
2 -Гончаров Ф.А. 0.24
3 - Пархоменко І.І. 0.11
4 - Барабанов В.В. 0.18
5 -Шевченко М.В. 0.12
6 -Жадовец А.М. 0.16
Всього: 6 ділянок --1.02

с.Радомка Радомської с/ради


№ п/п Дата рішення про накладення карантину (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа під карантином (га)
1 2008 Бондаренко Н.І. 0.30
2 - Бондаренко Н.Г. 0.30
3 - Рак Н.К. 0.30
Всього: 3 ділянки --0.9

м. Семенівка Чернігівської обл.


№ п/п Дата рішення про накладення карантину (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа під карантином (га)
1 2008 Ісаченко В.М вул. Б.Хмельницького.7/6 0.06
2 -//- Лук’янченко Л.І. Б.Хмельницкого.113 0.1
3 -//- Надточий Л.Н. 0.06
Всього: 3 ділянки --0.22
Разом : 17 ділянок --2.46


Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 13 жовтня 2008 р. №301

(в редакції розпорядження

голови райдержадміністрації

від 14 жовтня 2010 року № 310)


ОБЛІКОВА КАРТКА

карантинного стану по золотистій картопляній нематоді

(Globodera rostochiensis)


с.Баранівка Орликівської сільської ради Семенівського р-ну Чернігівської обл.№ п/п Дата рішення про накладення карантину (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа під карантином (га)
1 2008 Сайко М.М. 0.1
2 - Поліщук Т.І. 0.12
Всього: 2 ділянки --0.22

с.Жовтневе Жовтневої сільської ради Семенівського р-ну Чернігівської обл.


№ п/п Дата рішення про накладення карантину (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа під карантином (га)
1 2008 Гребенник А.І. 0.06
2 -//- Чмигаль А.І. 0.03
3 -//- Гребінник Ю.О. 0.07
4 -//- Волкова А.В. 0.05
5 -//- Животков К.У. 0.10
6 -//- Клюев А.С. 0.09
7 -//- Пустовойт М.В. 0.14
8 -//- Самойленко А 0.09
9 -//- Замолотнев А. 0.11
Всього: 9 ділянок --0.74

с.Залізний Міст Миколаївської сільської ради Семенівського р-ну Чернігівської обл.


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Куловер М.В. 0.1
2 - Курпас А.Р. 0.11
3 - Сушкова М.Г. 0.1
4 - Новик В.Ф 0.07
5 - Голік М.В. 0.11
6 - Голік Н.А. 0.16
7 - Куловер В.В. 0.12
8 - Новик Н.І. 0.02
Всього: 8 ділянок -- 0.79

с.Миколаївка Миколаївської сільської ради Семенівського р-ну Чернігівської обл.


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Байдала Г. Т. 0.04
2 - Дайрежиєва М.І. 0.11
3 - Висоцька М.М. 0.10
4 - Попелишко М.А. 0.14
5 - Попелишко М.А. 0.11
6 - Байдала І.П. 0.11
Всього: 6 ділянок -- 0.61

с. Орликівка Орликівської сільської ради Семенівського р-ну Чернігівської обл.


№ п/п Дата виявлення золотистої карт.нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Пархоменко В.Г. 0.18
2 - Семешко І.Р. 0.18
3 - Везарко М.В. 0.25
4 - Бондарь Н.Д. 0.16
5 - Бобрусь В.Ф. 0.16
6 - Бобрусь А.Ф. 0.18
Всього: 6 ділянок --1.11

с.Чорний Ріг Чорнорізької сільської ради Семенівського р-ну Чернігівської обл.


№ п/п Дата виявлення золотистої картопляної нематоди (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа (га)
1 2008 Карпенко Г.М. 0.3
2 - Михайленко С.С. 0.3
3 - Величенко Н.Г. 0.3
4 - Гришина М.І. 0.3
5 - Головач В.Я. 0.3
Всього: 5 ділянок --1.5

м. Семенівка Чернігівської обл.


№ п/п Дата рішення про накладення карантину (рік) Господарство, присадибна ділянка /П.І.Б./ Площа під карантином (га)
1 2008 Неруш Н.І. пр. Сенька, 25 0.07
2 -//- Потенко В.Г. вул.Б.Хмельницького,107 0.15
3 -//- Салімон А.Ф. вул. Б.Хмельницького 127 0.15
4 -//- Воробей А.Т. вул.Щорса.28 0.06
5 -//- Панько А.В. вул. Широкий План.94 0.07
6 -//- Комар Н.В. вул. Першотравнева, 105 0.07
7 -//- Руденко А.В. вул. Б.Хмельницького, 40 0.07
8 -//- Шкурат А.П. вул. Б.Хмельницького, 131 0.06
9 -//- Форостянко А.А вул. Шкільна, 86 0.06
10 -//- Зволь Н.П вул. Приозерна, 131 0.06
11 -//- Вороной В.Н. вул. Приозерна, 126 0.06
12 -//- Михайлова Л.І. вул. Б.Хмельницького, 122 0.06
13 -//- Дудар Г.А. вул. Приозерна, 170 0.06
14 -//- Козлов С.Н. вул. Дарвіна, 39 0.06
15 -//- Білогривий Н.В. вул. Б.Хмельницького, 75 0.06
16 -//- Козік Н.А. вул. Мирошниківка, 41 0.06
17 -//- Демченко В.М. вул. Нова, 66 0.06
18 -//- Першовська О.Н. вул. Ш.План, 96 0.06
19 -//- Ткачев Ф.М. вул. Качуково, 9 0.06
20 -//- Биховец В.Є. пр. Прикордонників, 5Б 0.06
21 -//- Голуб М.В. вул. Центральна, 5А/30 0.06
22 -//- Котляр С.І. вул. Пролетарська, 62 0.06
23 -//- Вертебний П.А. вул. Шкільна, 172 0.06
24 -//- Власенко Н.Є. вул. Прохорівщина, 32 0.01
25 -//- Вертебний В.Г. вул. Пряма, 280 0.06
26 -//- Висоцький В.Ф. вул. Жовтнева, 41 0.06
27 -//- Зибцева Я.І. вул. Приозерна, 114 0.06
28 -//- Лозовський І.А. вул. Приозерна, 170 0.06
29 -//- Панасенко А.Г. вул. Ш.План, 112 0.06
30 -//- Норивончик Г.С . вул. Дарвіна, 30 0.06
31 -//- Порва Л.П. вул. Вишнева, 74 0.06
32 -//- Населєвець А.І. вул. Б.Хмельницького, 4А/2 0.06
33 -//- Стовпник П.І. вул. Жовтнева, 95 0.06
34 -//- Юхновець С.П. вул. Квятека, 25 0.06
35 -//- Сачок Н.В. вул. Вишнева, 18 0.06
36 -//- Суботська М.П. вул. Замістя, 73 0.06
37 -//- Ткач Л.П. вул. Новая, 62 0.06
38 -//- Сенченко А.Т. вул. Замістя, 63А 0.06
39 -//- Здота А.А. вул. Б.Хмельницького, 215 0.06
40 -//- Астапенко Е.В. вул. Центральна, 7/58 0.06
41 -//- Каліта А.В. пр. Свердлова, 11 0.06
42 -//- Супрун А.Т. вул. Жовтнева, 16 0.06
43 -//- Шестак А.В. вул. 30 років Перемоги, 106 0.06
44 -//- Мірошник А.Н. вул. 30 років Перемоги, 70 0.06
45 -//- Бочкарева Н.П. вул. Центральна, 7/13 0.06
46 -//- Кравцов А.В. вул. 30 років Перемоги, 99/1 0.06
47 -//- Куксенко В.А. вул. Приозерна, 118 0.06
48 -//- Коган А.А. вул. Дарвіна, 29А 0.06
49 -//- Руденко В.Д. вул. В.Коробко, 21 0.06
50 -//- Крот В.І. вул. Кайдашівка, 11 0.06
51 -//- Салімон Л.М. вул. Ювілейна,8 0.06
52 -//- Асмаковський В.Л. вул. Ш.План, 19 0.06
53 -//- Ковтун П.В. пр.Свердлова, 28 0.06
54 -//- КостюченкоН.І. вул. Пряма, 236 0.06
55 -//- Пшеничний А.Н. пр. Замістя, 1 0.06
56 -//- Белогривий Г.І. вул. Ш .План, 87 0.06
57 -//- Белогривая А.І. вул. Ш. План, 146 0.06
58 -//- Пархоменко А.Д. вул. Шкільна, 71 0.07
59 -//- Сердюкова В.М. вул. Привокзальна, 27 0.06
60 -//- Беда А.М. вул. Примакова, 16 0.06
61 -//- Комісарова С.І. вул. Вишнева, 67 0.06
62 -//- Здота В.Г. вул. Свердлова, 72 0.06
63 -//- Здота Л.А. вул. Жовтнева, 110 0.06
64 -//- Довгаль В.П. вул. Свердлова, 20 0.06
65 -//- Логвиненко А.Н. вул. Новоселиця, 86 0.06
66 -//- Дацук О.В. вул. Жовтнева, 59 0.06
67 -//- Кобилянський В.М. вул. Вишнева, 54 0.06
68 -//- Савченко А.С. вул. Приозерна, 150 0.06
69 -//- Порва І.К. вул. Шкільна, 168А 0.06
70 -//- Ржа Н.Т. вул. Комунальна, 24 0.06
71 -//- Сачек В.І. вул. Комунальна, 22 0.1
72 -//- Єлісєєнко Н.П. вул. Б.Хмельницького, 196 0.1
73 -//- Каретний В.І. вул. 30 років Перемоги, 65 0.07
74 -//- Горлач П.А. вул. Б.Хуторок, 21 0.06
75 -//- Садовська Р.А вул. Б. Хмельницького, 180 0.06
76 -//- Артюх М.І. вул. Б.Хмельницького, 225 0.06
77 -//- Афанасенко А.П. вул. 30 років Перемоги, 18 0.1
78 -//- Федюк Л.В. вул. Пролетарська, 88 0.08
79 -//- Месяц З.Р. вул. Б.Хмельницького, 60 0.06
80 -//- Усок А.В. вул. 30 років Перемоги, 126 0.15
81 -//- Кекух Д. Ф. вул. Нова, 43 0.1
82 -//- Короткий Н.І. вул. 30 років Перемоги, 24 0.1
83 -//- Остапенко М.К. вул. Б.Хмельницького, 168 0.18
84 -//- Пархоменко М.А. вул. Свердлова 0.16
85 -//- Гришин В.І вул. Б.Хмельницького, 20 0.06
86 -//- Степанец Ю.Є. вул. Нова, 103 0.06
87 -//- Дадико А.А. вул.Замістя, 131 0.06
88 -//- Куролєс Н.А. вул. Прохорівщина, 41 0.16
Всього: 88 ділянок --6.1
Разом по Семенівському району: 124 ділянки --11.07


Керівник апарату

райдержадміністрації

Л.В.Апанасенко

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 04 жовтня 2010 року № 298

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 08 жовтня 2010 року за №7/84

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 31 березня 2010 року № 92На виконання особливо важливих завдань по реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово – комунальних послуг”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2010 року № 202 “Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій”:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.03.2010 р. № 92 “Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році”:

- додаток 2 «Перелік підприємств та організацій, які будуть приймати участь в оплачуваних громадських роботах» доповнити пунктом 7 – “Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації”;

- додаток 4 “Перелік видів оплачуваних громадських робіт” доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту: “Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій”. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О.В. Косточку.

Голова районної

державної адміністрації

С.В.Євменов

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 29 вересня 2010 року № 288

м. Семенівка

Про скасування розпорядження

голови райдержадміністрації

від 19 липня 2010 року №201У зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря та періодичним випаданням дощових опадів:

1. Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року № 201 «Про заборону відвідування лісових масивів у пожежонебезпечний період 2010 року» скасувати.

2. Завідувачу сектору внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Банній Н.В. оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації та в засобах масової інформації.

3. Заступнику керівника апарату Коробко М.Е. забезпечити подання на державну реєстрацію розпорядження голови райдержадміністрації від 29 вресняня 2010 р. № 288 «Про скасування розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №201» до Семенівського районного управління юстиції.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Т.М. Федюк.

Голова районної

державної адміністрації

С.В. Євменов

Доступні житлові субсидії


Питання отримання житлово-комунальних субсидій продовжує залишатись одним із найбільш „гарячих” питань серпня. На телефонні „гарячі” лінії Кабміну, Мінпраці та усіх регіонів продовжують надходити звернення громадян. І якщо у перший тиждень місяця кількість звернень йшла на сотні, то зараз – це вже тисячі дзвінків, запитань та особистих звернень, а враховуючи регіональний аспект – їх десятки тисяч.

Практично, особових нарікань на роботу центральних та регіональних управлінь праці та соціальної політики, у людей немає, якщо і є, то одиниці. Але запитань у населення все ж таки не зменшується і людям не все ще зрозуміло, незважаючи на спрощену систему та постійне інформування у ЗМІ про нові та більш доступні умови отримання субсидій.

Про те, що найбільш цікавить громадян у плані нарахування субсидій та відповіді на запитання, які найчастіше вислуховують працівники „гарячих” ліній, – у наступних відповідях спеціалістів Мінпраці.

1. Чи захистять субсидії селян, будинки яких опалюються газом і вони зазвичай мають більшу площу, аніж міські квартири. При цьому у них проживають в основному пенсіонери?

Звичайно, що особливо в опалювальний період у таких будинках збільшується використання газу і зростає оплата. Люди у таких будинках дуже потребують субсидії, яка і буде їм призначатись, виходячи із загальних положень. Можливо, що тут буде чимало нестандартних ситуацій, доведеться більше працювати спеціальним комісіям, індивідуально розглядаючи окремі випадки. Тобто, для села не існує якихось винятків. До того ж, ті пенсіонери, що проживають на селі, у більшості випадків вже отримують субсидії, які їм тепер буде лише перераховано по-новому. Тож селянам особливо турбуватися нема з чого.

2. Як дізнатись, що громадянину призначено субсидію на базі надісланих документів?

Громадянин, який заявив про своє право на субсидію, отримає повідомлення про те, чи призначена йому субсидія на житлово-комунальні послуги, чи ні. У разі призначення у повідомленні буде зазначено, на який термін надається субсидія, її розмір, а також розмір обов’язкової плати за кожну послугу. Крім того, кожного місяця до організацій-надавачів послуг надаються списки громадян, яким нараховані субсидії, розміри субсидій та обов’язкової плати. Після звернення та надання заявниками всіх необхідних документів у десятиденний термін мати відбутися опрацювання документації та надіслано відповідне повідомлення.

3. Які умови отримання субсидії у разі, коли один із зареєстрованих перебуває за кордоном?

Відповідно до законодавства субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, члену житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій встановлено, що субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, та їх доходів.

Якщо у житловому приміщенні зареєстровані особи, які фактично не проживають, при призначенні субсидії вони не будуть враховані, якщо на них за даними підприємств-надавачів послуг не нараховуватиметься плата за житлово-комунальні послуги.

Питання щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги громадяни вирішують з підприємствами та організаціями, які надають ці послуги.

4. Чи враховується у сукупний дохід сім’ї соціальна допомога при народженні дитини і чи може у такому разі молода сім’я розраховувати на субсидію?

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії проводиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім’ямолоді, Держкомстату.

Відповідно до зазначеної Методики до сукупного доходу сімей (одержувачів) входить допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4,8 тис. грн., другої дитини – 4,84 тис. грн., третьої та наступної дитини – 5 тис. грн.).

Щодо визначення права на отримання житлової субсидії, молода сім’я сама може зробити попередній розрахунок.

Розрахунок не складний: береться дохід всіх членів сім’ї, зареєстрованих на даній житловій площі, за попередні шість місяців (розмір допомоги при народженні дитини, який виплачується щомісячно та якщо батько дитини працює – нараховану заробітну плату), ділиться на 6 – так обраховується середньомісячний дохід. Далі треба взяти відповідний відсоток цього доходу – 15% і порівняти з місячною платою за ЖКП в межах норм. Якщо плата за ЖКП є вищою за визначений відсоток (15%) сімейних доходів, то сім’я має право на субсидію, якщо не перевищує його – то необхідно дочекатися опалювального періоду, коли збільшуються комунальні платежі і знову зробити розрахунок.

5. Розкажіть більш детально про умови отримання субсидій для громадян, які вже мають пільги на оплату комунальних послуг?

Житлові субсидії призначаються виходячи з вартості житлово-комунальних послуг з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства.

Умови призначення субсидії для осіб, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг не відрізняються від умов отримання субсидій для інших осіб.

6. Якщо людина має та сплачує банківський кредит, чи впливає це на можливість отримання субсидії?

У зазначеному випадку необхідно розглядати декілька видів кредитування, а саме: на навчання, на купівлю транспортного засобу або житла.

Відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім’ямолоді, Держкомстату до сукупного доходу сім’ї не враховуються кошти на навчання, отримані безпосередньо особою від підприємства, установи чи організації на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати.

Враховуючи зазначене, такі кошти не впливатимуть при визначенні права на отримання житлової субсидії.

Разом з цим, Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій встановлено, що субсидія не призначається у випадку, коли будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму) або оплатив послуги з навчання на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для зазначених осіб. При цьому враховується прожитковий мінімум, встановлений на 1 липня 2010 року:

дітей віком до 6 років - 771 гривні,

дітей віком від 6 до 18 років - 921 гривні,

працездатних осіб - 888 гривень,

осіб, які втратили працездатність - 709 гривень.

Так, для сім’ї, яка складається з чоловіка, дружини працездатного віку та двох дітей (2 роки та 10 років) 10-кратний розмір прожиткового мінімуму становитиме: (888 грн.+ 888 грн.+ 771 грн.+921 грн.) *10 =34 680 гривень.

Отже у випадку, якщо здійснено купівлю транспортного засобу, житла, або сплачено за навчання, у тому числі на умовах кредитування, у розмірі, що перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму, субсидія не призначається.

7. Якщо в квартирі зареєстрований пенсіонер та особа працездатного віку, яка працює, але в квартирі не проживає. Який відсоток нараховується при субсидії?

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, та їх доходів.

Отже при визначенні права на призначення субсидії до сукупного доходу сім’ї враховуватимуться як доходи пенсіонера, так і працездатної особи. При цьому обов’язковий відсоток платежу становитиме 15%.

8. Як враховувати норму площі приміщення при наявності непрацездатного громадянина до 16 років?

Норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами при призначенні субсидії встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

9. Якщо особа у 17 років закінчила школу і ніде не працює. Чи потрібно ставати на облік у Центр зайнятості для того, щоб отримати субсидію?

Субсидія не призначається, якщо у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії.

Виключення:

- громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;

- громадяни, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;

- громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;

- громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

- фізичні особи, які надають соціальні послуги.

Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій, органи праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

10. Якщо в квартирі зареєстровано дві особи, одна з яких навчається за кордоном. Чи враховується така особа при нарахуванні субсидії?

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, та їх доходів.

Якщо у житловому приміщенні зареєстровані особи, які фактично не проживають, при призначенні субсидії вони не будуть враховані, якщо на них за даними підприємств-надавачів послуг не нараховуватиметься плата за житлово-комунальні послуги.

Питання щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги громадяни вирішують з підприємствами та організаціями, які надають ці послуги.

11. Чи нараховується субсидія студентам, які проживають в гуртожитку і сплачують за проживання?

Право на отримання субсидії поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, - на оплату користування житлом.

12. Якщо в квартирі зареєстрований громадянин, місцезнаходження якого неможливо встановити. Що треба зробити, щоб оформити субсидію?

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, та їх доходів.

Якщо у житловому приміщенні зареєстрована особа, яка фактично не проживає та місце знаходження якої неможливо встановити, при призначенні субсидії вона не буде врахована, якщо на неї за даними підприємств-надавачів послуг не нараховуватиметься плата за житлово-комунальні послуги.

Всі питання щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги громадяни вирішують з підприємствами та організаціями, які надають ці послуги.

P.S.:

Станом на 26 серпня до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення надійшло 287, 9 тис. листів із заявами про призначення субсидії.

Здійснено автоматичний перерахунок субсидій виходячи з нового відсотку обов’язкового платежу 158,2 тис. сім’ям.

Прес-реліз


до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. № 861


„Про упорядкування окремих питань щодо впровадження


спрощеного порядку призначення та надання населенню субсидій


для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,


придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”


8 вересня 2010 року Урядом прийняте важливе рішення на шляху посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг та спрощення порядку надання населенню житлових субсидій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. №861 „Про упорядкування окремих питань щодо впровадження спрощеного порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” місцевим органам праці та соціального захисту населення надано право призначати житлові субсидії на опалювальний період 2010/2011 року на підставі заяв, поданих протягом серпня — вересня 2010 року.

Завдяки цьому громадянам, які протягом серпня – вересня подали заяви на субсидію, але не набули на неї права через невелику вартість послуг в неопалювальний період, субсидія буде призначена на опалювальний період без додаткового звернення до органів праці та соціального захисту населення.

Без додаткового звернення буде призначена субсидія на опалювальний період і тим громадянам, яким така допомога була призначена у серпні – вересні цього року на шість місяців.

Для призначення субсидії на опалювальний період потребуватимуть уточнення лише доходи громадян за шість місяців, що передують його початку. При цьому розміри пенсії та соціальної допомоги будуть одержані органами праці та соціального захисту населення з відповідних баз даних. Довідки про інші доходи (заробітну плату, стипендію тощо) мають надати працездатні громадяни та працюючі пенсіонери.

Крім того, Урядовим рішенням органам праці та соціального захисту населення надано право:

без звернень громадян здійснити перерахунок розміру призначених до 1 серпня 2010 року субсидій виходячи з нових відсотків сукупного доходу, в тому числі субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

отримувати заяви та необхідні документи від громадян поштою;

робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, підрозділів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для призначення субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням субсидій.

Деякі проблеми, розв’язання яких потребує спрощений порядок надання населенню житлових субсидій, Урядовим рішенням доручено врегулювати центральним органам виконавчої влади відповідно до повноважень, зокрема:

ДПА – розробити механізм врахування доходів підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування;

МВС – врегулювати питання щодо надання довідок про склад зареєстрованих у житловому будинку осіб;

Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінпраці – врегулювати питання щодо призначення субсидій громадянам похилого віку, які проживають самі, а за комунальні послуги сплачують по рахунках, відкритих на власників житла.
П Р О Е К Т


УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 2010 року №

м.Семенівка

Про внесення змін

до розпорядження голови райдержадміністрації

від 31 березня 2010 року № 92На виконання особливо важливих завдань по реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово – комунальних послуг.”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2010 року № 202 “Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій” внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.03.2010 р. № 92 “Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 року.”:

- додаток 2 “Перелік підприємств та організацій, які будуть приймати участь в оплачуваних громадських роботах” доповнити пунктом 7 – “Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.”

- додаток 4 “Перелік видів оплачуваних громадських робіт” доповнити пунктом такого змісту – “інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.”

Голова районної

державної адміністрації

С.В. Євменов

Аналіз


регуляторного вливу проекту розпорядження голови


Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області


“Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації


від 31 березня 2010 року № 92


“Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році”Проект розпорядження голови райдержадміністрації “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31 березня 2010 року № 92 “Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році” розроблено управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації на виконання особливо важливих завдань по реалізації постанови Кабінету Міністрів від 14 липня 2010 року № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово – комунальних послуг”, наказу Міністерства праці та соціальнї політики України від 22.07.2010 року №202 “Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій”.

1. Визначення проблеми, яку буде розв”язано шляхом державного регулювання.


У зв”язку з неухильним забезпеченням прав громадян на отримання субсидій для оплати житлово – комунальних послуг, недопущення зниження рівня соціального захисту населення, необхідно забезпечити:

- проведення інформаційно – розяснювальної роботи серед населення щодо нового спрощеного порядку обрахування та одержання зазначених субсидій;

- своєчасне обслуговування додаткової кількості громадян, які звернуться за наданням субсидії;

- технічну обробку та кур”єрську доставку матеріалів.

2. Ціль державного регулювання.


Попереднім розпорядженням визначені види громадських робіт та терміни їх виконання; обсяги робіт та кількість осіб з числа безробітних, яких необхідно залучити до оплачуваних громадських робіт; підприємства та організації, які залучатимуть незайнятих громадян у 2010 році. Дане розпорядження розширює перелік громадських робіт та організацій для вирішення зазаначеної проблеми. До визначених підприємств, установ та організацій, на яких можливе проведення громадських робіт, додається управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, до видів оплачуваних громадських робіт додається інформування населення про можливість отримання субсидій за спрощеною процедурою. Як результат є можливість залучити до оплачуваних громадських робіт більше бажаючих брати в них участь.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.


Під час розробки проекту розпорядження “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31 березня 2010 року «Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році» розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

- у разі неприйняття даного регуляторного акта управління праці та соціального захисту населення райдерадміністрації інформує населення про спрощений порядок оформлення субсидій через засоби масової інформації. Малозабезпечені громадяни не отримують місцевої преси і не отримають повної інформації. Для інформування малозабезпечених безпосередньо вдома в управлінні недостатньо працівників.

- при оформленні субсидії за спрощеною процедурою, заявники подають лише заяву та декларацію, збір іншої інформації для надання субсидії покладається на працівників управління, при цьому збільшується навантаження на працівників.

Крім цього збільшується кількість бажаючих оформити субсидію.

У разі неприйняття даного регуляторного акта не всі малозабезпечені отримають субсидії на оплату житлово – комунальних послуг; будуть порушені терміни призначення субсидій

На підставі вище викладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися, оскільки не вирішується проблема соціального захисту малозабезпечених громадян у зв”язку з підвишенням тарифів на житлово – комунальні послуги.

Цей регуляторний акт відповідає умовам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття та дасть змогу управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації належним чином забезпечити процес оформлення та надання субсидій за спрощеною процедурою для малозабезпечених верств населення в повному обсязі та у встановлені терміни, та надасть можливість безробітним знайти додаткові тимчасові робочі місця з відповідною оплатою праці.

4. Механіз, який пропонується застосувати для розв”язання проблем, і відповідні заходи.


Представлений проект регуляторного акту передбачає заключення договору між управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та районним центром зайнятості на проведення вищеназваних оплачуваних громадських робіт в об”ємах, визначених договором. Дія акту поширюється на Семенівський район Чернігівської області.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.


Впровадження даного регуляторного акта забезпечить своечасний та в повній мірі соціальний захист малозабезпечених верств населення у зв”язку підвищенням тарифів на житлово – комунальні послуги та створення додаткових тимчасових робочих місць для безробітних.

6. Очікувані результати прийняття акта.


Своєчасність і зручність в оформленні субсидій.

7. Показники результативності акта.


Посилення соціального захисту населення під час оплати житлово – комунальних послуг.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.


Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регулятивного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регулятивного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз статистичної інформації щодо кількості осіб, які оформили субсидії під час залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт з роз”яснення можливості отримання субсидії за спрощеною процедурою.

В.о начальника управління праці

та соціального захисту населення

райдержадміністрації

Ю.Й. Сікора

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 31 березня 2010 року № 92

м.Семенівка

Про організацію та проведення


оплачуваних громадських


робіт у 2010 роціЗ метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, згідно ст. 23 Закону України «Про зайнятість населення», п.2 ст.7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», п.8 Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 839, постанови Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 8 Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт» від 03.09.2009р. № 1006, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2009 року № 437 та відповідно до програми зайнятості населення району:

1. Затвердити програму організації та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році (додаток 1).

2. Затвердити перелік підприємств та організацій, які залучатимуть незайнятих громадян до оплачуваних громадських робіт у 2010 році (додаток 2).

3. Затвердити склад комісії по контролю за виконанням програми організації оплачуваних громадських робіт у 2010 році (додаток 3).

4. Затвердити перелік оплачуваних громадських робіт у 2010 році (додаток 4).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.В. Косточку.

Голова районної

державної адміністрації

Я.Д. Майданський


Додаток 1

до розпорядження голови райдержадміністрації

від 31 березня 2010 року № 92


П Р О Г Р А М А


організації та проведення оплачуваних громадських робіт у 2010 році


І. Мета програми


Громадські роботи розглядаються як універсальний засіб активної політики держави на ринку праці в умовах значного збільшення чисельності незайнятих громадян. Вони передбачають можливість створення спеціальних робочих місць для забезпечення тимчасової зайнятості населення та їх матеріальної підтримки, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні.

Для проведення тимчасових оплачуваних громадських робіт роботодавцями незалежно від форм власності за участю районного центру зайнятості будуть створені робочі місця, за рахунок коштів підприємств, місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

ІІ. Види робіт та організаційне забезпечення


2.1 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів підприємств організовуються роботодавцями незалежно від форми власності на договірній основі між районним центром зайнятості та підприємством, організацією.

2.2 Для організації та проведення громадських робіт з :

- догляду за особами похилого віку та інвалідами, а також виконання допоміжних робіт у будинках для людей похилого віку;

- підсобних робіт в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування;

- підсобних робіт при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери.

Передбачається здійснити наступні заходи:

2.2.1 Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районному центру зайнятості, районному терцентру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, визначити:

- види громадських робіт і терміни їх виконання;

- вивчити доцільність і внести пропозиції обсягів ремонтних та інших робіт, визначити кількість осіб з числа безробітних, яких необхідно залучити до оплачуваних громадських робіт.

2.2.2 Районному центру зайнятості, виходячи із переліку видів громадських робіт, підібрати та направити до терцентру осіб із числа безробітних, що перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомоги по безробіттю та які виявили бажання взяти участь в оплачуваних громадських роботах.

2.3 Для організації та проведення громадських робіт, направлених на :

- благоустрій та озеленення міста та населених пунктів району, кладовищ;

- підсобних робіт при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери;

- впорядкування меморіалів, пам`ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни ;

- утримання кладовищ.

Передбачається здійснити слідуючи заходи:

2.3.1 Виконкомам міської та сільських рад, в яких проживають особи, що перебувають на обліку в центрі зайнятості та не отримують допомогу по безробіттю, в яких будуть проводитися оплачувані громадські роботи, визначити види і обсяги громадських робіт та кількість осіб з числа безробітних, що необхідна для проведення цих робіт.

2.3.2 Районному центру зайнятості, виходячи із стану ринку праці та економічного стану району :

- підготувати перелік підприємств, організацій та установ, за участю яких можливо організувати проведення оплачуваних громадських робіт по благоустрою та озелененню міста та населених пунктів і створити банк даних бажаючих брати участь у цих роботах;

- враховуючи обсяги та напрямки організації громадських робіт, організувати укладення договорів між міською та сільськими радами, в яких проживають безробітні, та центром зайнятості щодо направлення на ці роботи осіб із числа безробітних;

- виходячи з обсягів та переліку видів громадських робіт, підібрати та направити на ці роботи осіб із числа безробітних, що перебувають на обліку і не отримують допомогу по безробіттю та які виявили бажання взяти участь в оплачуваних громадських роботах.

Виходячи із проведеної підготовчої роботи, протягом 2010 року організувати громадські роботи по наступним напрямкам:

- роботодавцям району організувати на своїх підприємствах проведення оплачуваних громадських робіт з залученням безробітних осіб за направленням центру зайнятості;

- територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян організувати догляд за особами похилого віку та інвалідами, по мірі необхідності здійснювати ремонт або реконструкцію об’єктів соціальної сфери з залученням безробітних осіб за направленням центру зайнятості;

- виконкомам міської та сільських рад організувати та провести роботи по благоустрою м. Семенівки та населених пунктів району з залученням безробітних осіб за направленням центру зайнятості;

- за домовленістю з лісовими господарствами району провести додаткове озеленення вулиць міста та сіл району з залученням безробітних осіб за направленням центру зайнятості;

- провести ремонтні роботи пам’ятників, братських могил, меморіалів в місті Семенівка та в населених пунктах району з залученням безробітних осіб за направленням центру зайнятості;

- організувати роботу по благоустрою міського парку, вулиць міста та населених пунктів району, кладовищ міста та району з залученням безробітних осіб за направленням центру зайнятості.

ІІІ. Фінансування


Даною Програмою передбачається, що фінансування оплачуваних громадських робіт здійснюється за рахунок коштів міського та сільських бюджетів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, підприємств, організацій, установ.

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації

М.Е.Коробко


Додаток 2

до розпорядження голови райдержадміністрації

від 31 березня 2010 року № 92


П Е Р Е Л І К


підприємств та організацій, які будуть приймати участь


в оплачуваних громадських роботах


1. Сільськогосподарські підприємства району.

2. Промислові підприємства району.

3. Районний терцентр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

4. Семенівська міська рада.

5. Сільські ради району.

6. Районний центр зайнятості.

Заступник керівника апарату

райдержадміністрації

М.Е.Коробко


Додаток 3

до розпорядження голови райдержадміністрації

від 31 березня 2010 року № 92


СКЛАД


комісії по контролю за виконанням програми оплачуваних громадських робіт


Семенівського району у 2010 році.

Косточка Олександр Васильович перший заступник голови райдержадміністрації
Горло Леонід Олександрович директор районного центру зайнятості
Бичков Олександр Федорович міський голова
Чирва Петро Володимирович начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Логвиненко Олена Василівна головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями районного центру зайнятості


Заступник керівника апарату

райдержадміністрації

М.Е.Коробко


Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 31 березня 2010 року № 92

ПЕРЕЛІК ВИДІВ


оплачуваних громадських робіт


Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку.

Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери, які здійснюються власними силами бюджетних установ.

Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також виконання допоміжних робіт у будинках для людей похилого віку.

Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані кладовищ, особливо у сільській місцевості.

Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування.

Підсобні роботи у сільському, лісовому та переробному господарстві.

Інші види трудової діяльності.

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації

М.Е.Коробко
УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання)


Р І Ш Е Н Н Я


від 30 березня 2010 року

м.Семенівка


Про внесення змін до рішення районної


ради від 10 квітня 2008 року «Про встановлення


ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів


підприємницької діяльностіВідповідно до Указу Президента України від 03.07.1998 р. №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” та Закону України від 13.02.1998 року №129/98-ВР “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок громадян” та керуючись п.2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 10 квітня 2008 року «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності».

1.1 Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності згідно з додатком (додається).

2. Державній податковій інспекції в Семенівському районі довести дане рішення до відома суб’єктів підприємницької діяльності та встановити контроль за його виконанням.

Голова районної ради

С.В.Євменов


Додаток до рішення

районної ради від 30 березня 2010 року


Розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів


підприємницької діяльності за видами економічної діяльності


Код КВЕД
Назва виду економічної діяльності
Розміри ставок, грн. на місяц


на території району
на території України


Діяльність у сфері інформатизації
72.30.0
Оброблення даних
100
100
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу і надання послуг підприємцям
74.81.0
Діяльність у сфері фотографії
100
100
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
92.40.0
Діяльність інформаційних агенств
100
100


УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 01 квітня 2010 року № 94

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 06 квітня 2010 року за № 3/80

Про визнання таким, що

втратило чинність

розпорядження голови

райдержадміністрації від

11.12.2008 р. №387 «Про

затвердження розміру

плати за надання

адміністративних послуг,

які надаються

адміністратором

дозвільного центру

райдержадміністрації»


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою приведення розпорядження до норм п.3. ст. 6 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 11.12.2008 р. №387 «Про затвердження розміру плати за надання адміністративних послуг, які надаються адміністратором дозвільного центру райдержадміністрації», яке зареєстроване у Семенівському районному управлінні юстиції за № 76 від 19.12.2008 року.

2. Начальнику юридичного відділу апарату райдержадміністрації Бондаренко Н.В. забезпечити подання на державну реєстрацію розпорядження голови райдержадміністрації від 01 квітня 2010 р. № 94 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 11.12.2008 р. №387 «Про затвердження розміру плати за надання адміністративних послуг, які надаються адміністратором дозвільного центру райдержадміністрації» до Семенівського районного управління юстиції.

3. Завідувачу сектору внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Банній Н.В. оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Косточку О.В.

Голова районної

державної адміністрації

Я.Д.МайданськийУКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 10 червня 2010 року № 173

м.Семенівка

Про бронювання робочих

місць на 2010 рік для осіб, що

потребують соціального

захисту


У зв’язку з ринковими процесами, що відбуваються в економіці району, серйозною проблемою залишається працевлаштування ряду категорій працездатного населення. Перш за все, це жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей – інвалідів; молодь, що закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно – технічних або вищих навчальних закладах, і не отримала направлення на роботу, звільнилась зі строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше робоче місце; молодь, яка залишилася без піклування батьків (сироти), а також молодь, якій виповнилось 15 років і яка, як виняток, за згодою одного з батьків може прийматись на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

З метою забезпечення додаткових державних соціальних гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, відповідно до ст.5 Закону України “Про зайнятість населення” :

1. Затвердити підприємствам, організаціям та установам району квоту робочих місць на 2010 рік для обов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, в кількості 11 робочих місць згідно додатку (додається).

2. Керівникам підприємств, яким встановлюється квота:

2.1. Погодити з районним центром зайнятості перелік робочих місць, що будуть створені з цією метою, та поквартальний графік працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця .

2.2. Працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця здійснювати тільки за направленнями районного центру зайнятості.

2.3. У визначені законодавством терміни повідомляти центр зайнятості про прийняті рішення щодо направлених кандидатур. У разі відмови у працевлаштуванні громадян інформувати про це службу зайнятості з мотивацією причин відмови у прийнятті на роботу .

3. Районному центру зайнятості :

3.1. Щомісячно аналізувати використання заброньованих робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, при необхідності вносити зміни до затверджених категорій квоти при працевлаштуванні з урахуванням пропозицій і згоди роботодавця.

3.2. При потребі організовувати попередню професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян, які потребують соціального захисту, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3.3. У разі відмови у прийнятті на роботу громадян у межах встановленої броні відповідно до ст. 5 Закону України “Про зайнятість населення” стягувати з підприємства штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватись для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту .

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.В. Косточку.

Голова районної

державної адміністрації

Я.Д. Майданський

УКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 13 травня 2010 року № 143

м.Семенівка

Про затвердження плану районних

заходів щодо проведення Року

ветеранів Великої Вітчизняної війни

1941-1945 років


На виконання Указу Президента України від 23 березня 2010 року № 403 «Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 919-р «Про затвердження плану загальнодержавних заходів щодо проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» та розпорядження голови облдержадміністрації від 30 квітня 2010 року № 111:

1. Затвердити план районних заходів щодо проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, міському та сільським головам:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах.

2.2. Інформацію про хід виконання плану заходів подавати до 5 червня, до 5 вересня, до 5 грудня 2010 року сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації райдержадміністрації.

3. Контроль за виконання розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.В.Косточку.

Голова районної

державної адміністрації

Я.Д.Майданський

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 13 квітня 2010 року № 143

ПЛАН


районних заходів щодо проведення Року ветеранів


Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років


1. Забезпечити виконання законів з питань соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, зокрема Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати».

Управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

2. Передбачити у проектах місцевих бюджетів необхідну допомогу громадським організаціям ветеранів для здійснення статутної діяльності та заходів, пов’язаних із пам’ятними подіями Другої світової війни.

Управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

3. Здійснити заходи щодо виявлення, впорядкування, збереження, запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховань осіб, які загинули на території України під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Відділ містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

Постійно

4. Організувати обстеження умов проживання учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни і за результатами, у разі необхідності, забезпечити виконання ремонту помешкань.

Відділ містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

5. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни з метою поліпшення їх соціального та побутового обслуговування.

Управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

6. Забезпечувати ветеранів війни санаторно-курортними путівками, засобами реабілітації та пересування згідно медичних показань.

Управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

7. Розглянути під час формування місцевих бюджетів питання щодо збільшення видатків для забезпечення ветеранів війни медичними препаратами, передбачити кошти на потреби ветеранів війни у протезних виробах (кардіостимуляторах, ендопротезах, слухових апаратах, штучних кришталиках, зубопротезуванні).

Семенівська ЦРЛ,

міськсільвиконкоми

2010 рік

8. Сприяти створенню та функціонуванню ветеранських відділів в державних та приватних аптеках, в яких вітчизняні ліки відпускаються за пільговими цінами виробників.

Семенівська ЦРЛ,

міськсільвиконкоми

2010 рік

9. Сприяти посиленню роботи Товариства Червоного Хреста України з розширення мережі кімнат медико-соціальної допомоги та пунктів з надання медичної допомоги ветеранам війни, які мешкають у віддалених населених пунктах, де відсутні заклади охорони здоров’я.

Семенівська ЦРЛ,

міськсільвиконкоми

2010 рік

10. Проводити санітарно-освітню роботу у вигляді бесід, лекцій та зустрічей з ветеранами війни на актуальні медичні теми.

Семенівська ЦРЛ,

міськсільвиконкоми

2010 рік

11. Провести за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ветеранських організацій заходи у рамках проголошеного в Україні Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, приурочені до святкових та пам’ятних дат: Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня закінчення Другої світової війни, Дня партизанської слави, визволення Чернігівщини від фашистських загарбників, Дня ветерана.

Відділи культури і туризму, освіти,

сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

12. Організувати зустрічі учнівської молоді з активістами громадських організацій ветеранів війни, праці, військової служби, правоохоронних органів та іншими представниками старшого покоління з метою донесення до молоді об’єктивної інформації про Велику Вітчизняну війну, виховання у неї почуття патріотизму та поваги до ветеранів.

Відділи освіти, у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

13. Провести за участю молодіжних громадських організацій походи місцями бойової слави району.

Відділ у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

Липень, серпень 2010 року

14. Продовжити практику організації та проведення акцій, у ході яких керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відвідують ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, які знаходяться на лікуванні в лікарнях, за місцем проживання.

Семенівська ЦРЛ,

сектор з питань внутрішньої політики,

міськсільвиконкоми

Вересень, жовтень 2010 року

15. З метою подання посильної допомоги ветеранам, учасникам Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку активізувати шефську роботу та провести благодійні акції «Милосердя», «Турбота».

Відділ освіти райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

2010 рік

16. Організувати силами учнівської молоді концерти-вітання зі святами для ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, людей похилого віку, які проживають у мікрорайонах навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації

Травень 2010 року

17. Організувати просвітницькі тематичні заходи, концерти за участю професійних та самодіяльних художніх колективів, святкові обіди для підопічних територіального центру.

Управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації

2010 рік

18. Провести культурно-мистецькі заходи, присвячені Року ветеранів Великої Вітчизняної війни:

- зустрічі з ветеранами, виховні години, уроки історії в центральній районній бібліотеці;

- тематичні екскурсії та зустрічі з ветеранами в історико-краєзнавчому музеї;

- оформлення книжкових виставок, проведення тематичних заходів в бібліотеках району.

Відділ культури і туризму

райдержадміністрації

2010 рік

19. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів щодо проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, зокрема питань підвищення соціальної захищеності ветеранів, урочистостей з нагоди відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, сторінок історії Великої Вітчизняної війни.

Сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації,

редакція газети «Життя Семенівщини»

2010 рікУКРАЇНА


СЕМЕНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 19 липня 2010 року № 201

м.Семенівка

Зареєстровано в Семенівському районному управлінні юстиції 21 липня 2010 року за № 5/82

Про заборону відвідування

лісових масивів у

пожежонебезпечний період 2010 рокуУ зв’язку з встановленням сухої погоди та 5 класу пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди, з метою запобігання виникненню лісових пожеж у лісових масивах району, керуючись статтею 4 Закону України «Про пожежну безпеку», статтями 32, 86 Лісового кодексу України, пунктом 3 Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.03.2005 р. за № 328/10608:

1.Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду 2010 року відвідування населенням хвойних насаджень та заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.

2.Виконавчим органам міської та сільських рад, районному відділу управління МНС України в Чернігівській області (Шлікевич А.М.), державному підприємству «Семенівське лісове господарство (Дудко О.В.), дочірньому підприємству «Семенівкарайагролісгосп» комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» (Кулак М.Д.) провести відповідну роботу щодо інформування населення про заборону доступу населення у лісові масиви.

3.Рекомендувати виконавчим органам міської та сільських рад вжити відповідних заходів щодо заборони спалювання сухої рослинності, стерні на сільськогосподарських полях, придорожніх смугах та смугах відводу доріг, луків та очерету, про що в строк до 01.08.2010р. проінформувати сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

4.Завідувачу юридичного сектору апарату райдержадміністрації Бондаренко Н.В. забезпечити подання на державну реєстрацію розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 р. № 201 «Про заборону відвідування лісових масивів у пожежонебезпечний період 2010 року» до Семенівського районного управління юстиції.

5. Завідувачу сектору внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Банній Н.В. оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті Семенівської районної державної адміністрації.

6. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на в. о. першого заступника голови районної державної адміністрації О.В.Косточку.

Голова районної

державної адміністрації

С.В. Євменов
01-25-03-90_дод_doc.doc1 Zapit form 3_2017 ПЦМ.doc